ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองนวัตกรรมและวิจัย

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 กองนวัตกรรมและวิจัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
กำลังรอเอกสารอนุมัติการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้าน จากศูนย์สารสนเทศกรม
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:33:02
2 2565 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 กองนวัตกรรมและวิจัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
ดำเนินการ
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดสเปคและราคากลาง จากเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน จากกระทรวงดิจิตอล
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:25:46
3 2565 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 กองนวัตกรรมและวิจัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
งานพัสดุดำเนินการจัดทำ PO เพื่อจัดส่งกองคลัง ผ่านระบบ GF เพื่อส่งเบิกต่อไป
13/2565 ( 15 พฤศจิกายน 2564 )
บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จำกัด
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:57:07
4 2565 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 กองนวัตกรรมและวิจัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 19,998.30 ]
39,996.60
3.40
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้วตามหนังสือเลขที่ สธ 0443.1(1)/2560 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
13/2565 ( 15 พฤศจิกายน 2564 )
บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จำกัด
7017138909
13 ธันวาคม 2564
เวลา 09:28:26