ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองวัณโรค

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 0.00 ]
0.00
294,000.00
ดำเนินการ
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
19 กันยายน 2564
เวลา 13:09:02
2 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 0.00 ]
0.00
294,000.00
ดำเนินการ
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
28 กันยายน 2564
เวลา 15:11:25
3 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 0.00 ]
0.00
294,000.00
ดำเนินการ
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 15:10:40
4 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 0.00 ]
0.00
294,000.00
ดำเนินการ
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ยกเลิก
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 10:30:54
5 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 0.00 ]
0.00
294,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือ มีผู้ผ่านการคัดเลือกรายเดียว
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 10:40:20
6 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 0.00 ]
0.00
294,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือ มีผู้ผ่านการคัดเลือกรายเดียว
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 10:41:08
7 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 0.00 ]
0.00
294,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือ มีผู้ผ่านการคัดเลือกรายเดียว
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:11:23
8 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 0.00 ]
0.00
294,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รอปรับแผนจัดซื้อพัสดุชนิดอื่น
- ( - )
-
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:50:11
9 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 0.00 ]
0.00
294,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รอปรับแผนจัดซื้อพัสดุชนิดอื่น
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 16:30:46
10 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 42,000.00 ]
294,000.00
0.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ลงวันที่ 17 มกราคม 2565
153/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด
-
17 มกราคม 2565
เวลา 15:37:16
11 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 42,000.00 ]
294,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งทำ PO วันที่ 24 มกราคม 2565
153/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด
-
24 มกราคม 2565
เวลา 10:56:57
12 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 42,000.00 ]
294,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
po กลับจากกรมวันที่ 27 มกราคม 2565
153/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด
7017387072
31 มกราคม 2565
เวลา 11:32:51
13 2565 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7 เครื่อง [ 42,000.00 ]
294,000.00
[ 42,000.00 ]
294,000.00
0.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
153/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด
7017387072
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:32:39