ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองวัณโรค

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 0.00 ]
0.00
40,000.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
19 กันยายน 2564
เวลา 13:12:49
2 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 0.00 ]
0.00
40,000.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 11:45:50
3 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 0.00 ]
0.00
40,000.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
22 กันยายน 2564
เวลา 09:30:51
4 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 0.00 ]
0.00
40,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
28 กันยายน 2564
เวลา 15:05:14
5 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 0.00 ]
0.00
40,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 15:02:53
6 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 0.00 ]
0.00
40,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 10:27:39
7 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 0.00 ]
0.00
40,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 11:47:40
8 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 0.00 ]
0.00
40,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:40:25
9 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
44/2564 ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:49:03
10 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งทำ PO วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
44/2564 ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:06:33
11 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อนุมัติ PO วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
44/2564 ( - )
บริษัท ยอสส์ เมด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7017098388
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:41:16
12 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อนุมัติ PO วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
44/2564 ( - )
บริษัท ยอสส์ เมด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7017098388
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:45:46
13 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อนุมัติ PO วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
44/2564 ( - )
บริษัท ยอสส์ เมด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7017098388
07 ธันวาคม 2564
เวลา 11:09:40
14 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
44/2564 ( - )
บริษัท ยอสส์ เมด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7017098388
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:44:06
15 2565 เครื่องพิมพ์ฉลากยาพร้อมโปรแกรม กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 20,000.00 ]
40,000.00
[ 20,000.00 ]
40,000.00
0.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
44/2564 ( - )
บริษัท ยอสส์ เมด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7017098388
20 ธันวาคม 2564
เวลา 16:21:01