ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองวัณโรค

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
19 กันยายน 2564
เวลา 13:21:04
2 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
19 กันยายน 2564
เวลา 13:22:33
3 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 11:45:25
4 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 16:13:53
5 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 16:23:48
6 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
28 กันยายน 2564
เวลา 15:03:58
7 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ลงวันที่ 30 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 15:01:34
8 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 09:44:43
9 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 11:45:18
10 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
58%
วิธีคัดเลือก
ประชุมพิจารณาผล
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:23:11
11 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
58%
วิธีคัดเลือก
ประชุมพิจารณาผล
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:43:13
12 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:41:03
13 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอปรับปรุงข้อมูลผู้ขายไปกรมบัญชีกลาง
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:00:00
14 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 0.00 ]
0.00
691,500.00
ดำเนินการ
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอปรับปรุงข้อมูลผู้ขายไปกรมบัญชีกลาง
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:32:14
15 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
ดำเนินการ
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
จัดทำร่างสัญญาซื้อ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:42:27
16 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
ดำเนินการ
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
จัดทำร่างสัญญาซื้อ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 11:07:35
17 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
ดำเนินการ
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
จัดทำร่างสัญญาซื้อ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
- ( - )
-
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:39:18
18 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
2/2565 ( 09 ธันวาคม 2564 )
บริษัท ส.พันแสน จำกัด
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 16:11:14
19 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
2/2565 ( 09 ธันวาคม 2564 )
บริษัท ส.พันแสน จำกัด
-
27 ธันวาคม 2564
เวลา 13:55:32
20 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
2/2565 ( 09 ธันวาคม 2564 )
บริษัท ส.พันแสน จำกัด
7017263320
04 มกราคม 2565
เวลา 11:46:55
21 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
po กลับจากกรม วันที่ 4 มกราคม 2564
2/2565 ( 09 ธันวาคม 2564 )
บริษัท ส.พันแสน จำกัด
7017263320
04 มกราคม 2565
เวลา 11:49:20
22 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
po กลับจากกรม วันที่ 4 มกราคม 2564
2/2565 ( 09 ธันวาคม 2564 )
บริษัท ส.พันแสน จำกัด
7017263320
17 มกราคม 2565
เวลา 15:26:00
23 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
ดำเนินการ
92%
วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
วันที่ 24 มกราคม 2565
2/2565 ( 09 ธันวาคม 2564 )
บริษัท ส.พันแสน จำกัด
7017263320
24 มกราคม 2565
เวลา 10:53:51
24 2565 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์สำนักงาน
15 เครื่อง [ 46,100.00 ]
691,500.00
[ 34,240.00 ]
513,600.00
177,900.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
วันที่ 21 มกราคม 2565
2/2565 ( 09 ธันวาคม 2564 )
บริษัท ส.พันแสน จำกัด
7017263320
31 มกราคม 2565
เวลา 11:12:20