ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองวัณโรค

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 0.00 ]
0.00
190,900.00
ดำเนินการ
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 11:26:29
2 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 0.00 ]
0.00
190,900.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ลงวันที่ 27กันยายน 2564
- ( - )
-
-
28 กันยายน 2564
เวลา 14:56:58
3 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 0.00 ]
0.00
190,900.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:59:53
4 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 0.00 ]
0.00
190,900.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 09:42:26
5 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 0.00 ]
0.00
190,900.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 11:40:09
6 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:19:20
7 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ยังไม่ได้เซนรับใบสั่งซื้อ
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:21:04
8 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ลงนามในใบสั่งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:04:10
9 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:54:50
10 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:26:22
11 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:30:59
12 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:43:07
13 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
07 ธันวาคม 2564
เวลา 11:04:23
14 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:37:48
15 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
20 ธันวาคม 2564
เวลา 16:08:49
16 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
27 ธันวาคม 2564
เวลา 13:54:14
17 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
04 มกราคม 2565
เวลา 11:44:46
18 2565 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 เครื่อง [ 190,900.00 ]
190,900.00
[ 190,900.00 ]
190,900.00
0.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
34/2565 ( 27 ตุลาคม 2564 )
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี
7017078492
17 มกราคม 2565
เวลา 15:17:59