ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองวัณโรค

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 เครื่อง [ 2,000,000.00 ]
2,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
2,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
รอขออนุมัติปรับแผนที่กรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 15:24:59
2 2565 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 เครื่อง [ 2,000,000.00 ]
2,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
2,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
รอขออนุมัติปรับแผนที่กรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
24 มกราคม 2565
เวลา 10:52:42