ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองวัณโรค

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 11:40:20
2 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 14:44:26
3 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 15:40:06
4 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
22 กันยายน 2564
เวลา 09:22:58
5 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
22 กันยายน 2564
เวลา 09:25:12
6 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
28 กันยายน 2564
เวลา 14:54:50
7 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:57:50
8 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 09:40:58
9 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 10:38:56
10 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 11:37:01
11 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:01:57
12 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:37:16
13 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อนุมัติ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:51:48
14 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:23:47
15 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:52:11
16 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:33:12
17 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,326,000.00
ดำเนินการ
58%
วิธีคัดเลือก
ประชุมพิจารณาผล
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 11:01:40
18 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
รออนุมัติจัดจ้าง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:36:49
19 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อนุมัติจ้าง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 16:06:51
20 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อนุมัติจ้าง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
27 ธันวาคม 2564
เวลา 13:51:53
21 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อนุมัติจ้าง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
04 มกราคม 2565
เวลา 11:31:22
22 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อนุมัติจ้าง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 15:14:13
23 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
รอจัดทำสัญญาเนื่องจากบริษัทไม่มีประวัติทำสัญญากับกรมควบคุมโรคจึงต้องส่งข้อมูลผูกสัญญากับกรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
24 มกราคม 2565
เวลา 09:36:02
24 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
รอจัดทำสัญญาเนื่องจากบริษัทไม่มีประวัติทำสัญญากับกรมควบคุมโรคจึงต้องส่งข้อมูลผูกสัญญากับกรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
31 มกราคม 2565
เวลา 10:22:19
25 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
รอจัดทำสัญญาเนื่องจากบริษัทไม่มีประวัติทำสัญญากับกรมควบคุมโรคจึงต้องส่งข้อมูลผูกสัญญากับกรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:16:37
26 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
จัดทำร่างสัญญาก่อสร้าง
- ( - )
-
-
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:38:44
27 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดลงนามในสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
- ( - )
-
-
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:32:29
28 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดลงนามในสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
-
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:10:25
29 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดลงนามในสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
-
07 มีนาคม 2565
เวลา 16:49:20
30 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO วันที่ 4 มีนาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
-
14 มีนาคม 2565
เวลา 15:03:52
31 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO วันที่ 4 มีนาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
-
21 มีนาคม 2565
เวลา 09:57:35
32 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO วันที่ 4 มีนาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
-
28 มีนาคม 2565
เวลา 20:56:22
33 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO วันที่ 4 มีนาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
-
04 เมษายน 2565
เวลา 16:41:51
34 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO วันที่ 4 มีนาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
-
11 เมษายน 2565
เวลา 11:00:48
35 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO วันที่ 4 มีนาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
-
18 เมษายน 2565
เวลา 11:44:22
36 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO วันที่ 4 มีนาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
-
18 เมษายน 2565
เวลา 16:31:30
37 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีคัดเลือก
PO
ส่งทำ PO วันที่ 4 มีนาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
7017617056
25 เมษายน 2565
เวลา 16:29:10
38 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกงวดที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 25656
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
7017617056
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:31:37
39 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
92%
วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
งวดที่ 3,4 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
7017617056
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 16:31:41
40 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
ดำเนินการ
92%
วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
งวดที่ 3,4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
7017617056
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 16:47:00
41 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีบริเวณภายนอกอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 1,326,000.00 ]
1,326,000.00
[ 1,050,000.00 ]
1,050,000.00
276,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
งวดที่ 3,4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
7/2565 ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท ซี ซั่น เพ้นท์ จำกัด
7017617056
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 17:33:30