ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองวัณโรค

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 11:42:57
2 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
22 กันยายน 2564
เวลา 09:20:04
3 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
28 กันยายน 2564
เวลา 14:55:45
4 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:58:19
5 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 09:41:44
6 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 11:37:55
7 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:10:14
8 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:38:07
9 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:55:54
10 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:25:34
11 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รออนุมัติแบบแปลนจากกองแบบแผน
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:37:09
12 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รออนุมัติแบบแปลนจากกองแบบแผน
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 11:02:54
13 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รออนุมัติแบบแปลนจากกองแบบแผน
- ( - )
-
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:37:27
14 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รออนุมัติแบบแปลนจากกองแบบแผน
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 16:08:07
15 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รออนุมัติแบบแปลนจากกองแบบแผน
- ( - )
-
-
27 ธันวาคม 2564
เวลา 13:53:33
16 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติหลักการ 23 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
04 มกราคม 2565
เวลา 11:39:56
17 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผน 11 มกราคม 2565
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 15:17:04
18 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ลงวันที่ 24 มกราคม 2565
- ( - )
-
-
24 มกราคม 2565
เวลา 10:51:56
19 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ลงวันที่ 24 มกราคม 2565
- ( - )
-
-
31 มกราคม 2565
เวลา 11:10:14
20 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
เนื่องจาก ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก สำหรับกรณีที่หน่วยงานชองรัฐได้ส่งหนังสือเชิญขวนไปยังผู้ประกอบการ SMEs จนถึงวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ ให้หน่วยงาบชองรัฐยกเลิกการเชิญชวน และดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือฉบับน
- ( - )
-
-
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:27:58
21 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
เนื่องจาก ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก สำหรับกรณีที่หน่วยงานชองรัฐได้ส่งหนังสือเชิญขวนไปยังผู้ประกอบการ SMEs จนถึงวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ ให้หน่วยงาบชองรัฐยกเลิกการเชิญชวน และดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือฉบับน
- ( - )
-
-
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:53:23
22 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เนื่องจาก ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก สำหรับกรณีที่หน่วยงานชองรัฐได้ส่งหนังสือเชิญขวนไปยังผู้ประกอบการ SMEs จนถึงวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ ให้หน่วยงาบชองรัฐยกเลิกการเชิญชวน และดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือฉบับน
- ( - )
-
-
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:01:01
23 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เนื่องจาก ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก สำหรับกรณีที่หน่วยงานชองรัฐได้ส่งหนังสือเชิญขวนไปยังผู้ประกอบการ SMEs จนถึงวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ ให้หน่วยงาบชองรัฐยกเลิกการเชิญชวน และดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือฉบับน
- ( - )
-
-
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:11:09
24 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565
- ( - )
-
-
07 มีนาคม 2565
เวลา 16:51:51
25 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอรายชื่อเจ้าหน้าที่จ่กกองแบบแผนที่จะเข้าร่วมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง
- ( - )
-
-
14 มีนาคม 2565
เวลา 15:06:43
26 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอรายชื่อเจ้าหน้าที่จ่กกองแบบแผนที่จะเข้าร่วมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง
- ( - )
-
-
21 มีนาคม 2565
เวลา 10:17:20
27 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอรายชื่อเจ้าหน้าที่จ่กกองแบบแผนที่จะเข้าร่วมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง
- ( - )
-
-
28 มีนาคม 2565
เวลา 20:57:19
28 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอรายชื่อตัวแทนจากกองแบบแผนที่จะเข้าร่วมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง
- ( - )
-
-
04 เมษายน 2565
เวลา 16:43:31
29 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอรายชื่อตัวแทนจากกองแบบแผนที่จะเข้าร่วมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง
- ( - )
-
-
11 เมษายน 2565
เวลา 11:01:29
30 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0703.01.02/1669 ลงวันที่ 23 มันาคม 2565 เรื่องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสเปกและราคากลาง
- ( - )
-
-
18 เมษายน 2565
เวลา 11:53:40
31 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0703.01.02/1669 ลงวันที่ 23 มันาคม 2565 เรื่องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสเปกและราคากลาง
- ( - )
-
-
25 เมษายน 2565
เวลา 16:29:58
32 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0703.01.02/1669 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสเปกและราคากลาง
- ( - )
-
-
25 เมษายน 2565
เวลา 16:46:53
33 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
วันที่ 29 เมษายน 2565
- ( - )
-
-
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:33:02
34 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
วันที่ 29 เมษายน 2565
- ( - )
-
-
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 16:18:04
35 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
วันที่ 29 เมษายน 2565
- ( - )
-
-
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 16:35:29
36 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
- ( - )
-
-
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 17:35:25
37 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
- ( - )
-
-
06 มิถุนายน 2565
เวลา 13:34:39
38 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
- ( - )
-
-
06 มิถุนายน 2565
เวลา 17:29:30
39 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2565
- ( - )
-
-
13 มิถุนายน 2565
เวลา 16:23:45
40 2565 ปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 660,000.00 ]
660,000.00
[ 0.00 ]
0.00
660,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล วันที่ 20 มิถุนายน 2565
- ( - )
-
-
20 มิถุนายน 2565
เวลา 18:39:58