รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 28 เครื่อง
หน่วยงาน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ราคาต่อหน่วย 2,500.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง บส 2/2565 ลงวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 70,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 2,499.52 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 69,986.56 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:37:31 น.
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 11:42:47 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
2
28 กันยายน 2564
เวลา 09:32:02 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติสเปคและราคากลาง
3
06 ตุลาคม 2564
เวลา 09:04:03 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานขอซื้อขอจ้าง
4
12 ตุลาคม 2564
เวลา 09:17:57 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างดำเนินการติต่อผู้ขาย
5
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:54:35 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
6
25 ตุลาคม 2564
เวลา 16:04:50 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างดำเนินการทำใบสั่ง/สัญญา
7
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:07:04 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างดำเนินการทำใบสั่ง/สัญญา
8
09 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:06:29 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างดำเนินการทำใบสั่ง/สัญญา
9
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:31:37 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างดำเนินการทำใบ PO
10
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:16:04 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก
11
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:16:20 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก
12
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:52:00 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิก
13
07 ธันวาคม 2564
เวลา 13:29:58 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
14
13 ธันวาคม 2564
เวลา 15:21:16 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
15
20 ธันวาคม 2564
เวลา 10:32:20 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
16
27 ธันวาคม 2564
เวลา 11:49:25 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
17
04 มกราคม 2565
เวลา 11:50:17 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
18
17 มกราคม 2565
เวลา 16:12:26 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก
19
08 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:37:31 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิก