รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงรื้อและติดตั้งหลังคาอาคาร 1 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง
หน่วยงาน สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ราคาต่อหน่วย 811,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง สญ 2/66 ลงวันที่ 18 เมษายน 3109
ปีงบประมาณ 2566 วงเงินทั้งสิ้น 811,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง -
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 499,700.70 บาท
ขั้นตอน ทำใบสั่ง/สัญญา ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 499,700.70 บาท
ความก้าวหน้า
81%
รายงานล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:52:52 น.
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา/อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ/ได้ผู้รับจ้างแล้วพร้อมทำใบ PO แล้ว รอกองคลังตรวจสอบ/อยู่ระหว่างพิจาณาวัสดุ
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
05 กันยายน 2565
เวลา 14:03:17 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ
2
12 กันยายน 2565
เวลา 15:08:52 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว
3
19 กันยายน 2565
เวลา 10:13:30 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว
4
26 กันยายน 2565
เวลา 09:43:28 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว
5
26 กันยายน 2565
เวลา 13:47:36 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR
6
03 ตุลาคม 2565
เวลา 13:55:12 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR
7
03 ตุลาคม 2565
เวลา 13:55:33 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR
8
10 ตุลาคม 2565
เวลา 14:34:02 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR
9
17 ตุลาคม 2565
เวลา 16:13:53 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR
10
25 ตุลาคม 2565
เวลา 15:22:22 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR
11
31 ตุลาคม 2565
เวลา 09:06:28 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR
12
08 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:56:22 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR
13
14 พฤศจิกายน 2565
เวลา 11:29:38 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR
14
14 พฤศจิกายน 2565
เวลา 11:36:28 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
15
14 พฤศจิกายน 2565
เวลา 11:36:40 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
16
22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14:39:27 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
17
28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:04:23 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
18
28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:24:54 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
19
06 ธันวาคม 2565
เวลา 09:23:44 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
20
13 ธันวาคม 2565
เวลา 10:51:48 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
21
19 ธันวาคม 2565
เวลา 09:57:49 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
22
26 ธันวาคม 2565
เวลา 11:26:45 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
23
04 มกราคม 2566
เวลา 16:36:37 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
24
04 มกราคม 2566
เวลา 16:37:46 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
25
09 มกราคม 2566
เวลา 09:42:28 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
26
09 มกราคม 2566
เวลา 09:48:46 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
27
16 มกราคม 2566
เวลา 09:41:31 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
28
23 มกราคม 2566
เวลา 09:12:48 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
29
30 มกราคม 2566
เวลา 15:47:03 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
30
30 มกราคม 2566
เวลา 15:49:22 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
31
07 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13:54:25 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
32
13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 10:34:51 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
33
20 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 10:13:03 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
34
27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 16:24:15 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
35
07 มีนาคม 2566
เวลา 13:41:04 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
36
13 มีนาคม 2566
เวลา 14:23:08 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้กอบการมาเสนอราคา
37
20 มีนาคม 2566
เวลา 09:42:39 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา
38
27 มีนาคม 2566
เวลา 16:21:18 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา
39
03 เมษายน 2566
เวลา 15:19:34 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา
40
10 เมษายน 2566
เวลา 16:23:36 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา
41
18 เมษายน 2566
เวลา 09:13:40 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา
42
18 เมษายน 2566
เวลา 09:25:10 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา/อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ
43
18 เมษายน 2566
เวลา 09:25:41 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา/อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ
44
24 เมษายน 2566
เวลา 15:42:05 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา/อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ/ได้ผู้รับจ้างแล้วพร้อมทำใบ PO แล้ว รอกองคลังตรวจสอบ
45
01 พฤษภาคม 2566
เวลา 13:59:44 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา/อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ/ได้ผู้รับจ้างแล้วพร้อมทำใบ PO แล้ว รอกองคลังตรวจสอบ
46
08 พฤษภาคม 2566
เวลา 16:05:50 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา/อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ/ได้ผู้รับจ้างแล้วพร้อมทำใบ PO แล้ว รอกองคลังตรวจสอบ/อยู่ระหว่างพิจาณาวัสดุ
47
22 พฤษภาคม 2566
เวลา 15:52:52 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรออยู่อนุมัติแผนจัดซื้อ/ขออนุมัติแผนจัดซื้อแล้ว/อยู่ระหว่างแต่งตั้งกำหนด คกก.กำหนดTOR/อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการมาเสนอราคา/อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ/ได้ผู้รับจ้างแล้วพร้อมทำใบ PO แล้ว รอกองคลังตรวจสอบ/อยู่ระหว่างพิจาณาวัสดุ