ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 ระบบสูบจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 ระบบ [ 423,100.00 ]
423,100.00
[ 0.00 ]
0.00
423,100.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบเหลือจ่ายปี 2564 สลก .ทำการแจ้งคืนเงิน
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 13:17:15
2 2565 ระบบสูบจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 ระบบ [ 423,100.00 ]
423,100.00
[ 0.00 ]
0.00
423,100.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบเหลือจ่ายปี 2564 สลก .ทำการแจ้งคืนเงิน
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 12:46:33
3 2565 ระบบสูบจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 ระบบ [ 423,100.00 ]
423,100.00
[ 0.00 ]
0.00
423,100.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบเหลือจ่ายปี 2564 สลก .ทำการแจ้งคืนเงิน
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 16:01:20
4 2565 ระบบสูบจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 ระบบ [ 423,100.00 ]
423,100.00
[ 0.00 ]
0.00
423,100.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบเหลือจ่ายปี 2564 สลก .ทำการแจ้งคืนเงิน
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:15:31