รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เก้าอี้ประชุม กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 ตัว
หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ราคาต่อหน่วย 4,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2566 วงเงินทั้งสิ้น 240,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
0%
รายงานล่าสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:57:48 น.
ยกเลิกขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ ที่ สธ0403.1/491 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
17 ตุลาคม 2565
เวลา 08:12:25 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
2
17 ตุลาคม 2565
เวลา 08:25:34 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
3
25 ตุลาคม 2565
เวลา 11:40:21 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
4
31 ตุลาคม 2565
เวลา 09:08:10 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
5
07 พฤศจิกายน 2565
เวลา 11:28:01 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
6
14 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:30:17 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
7
21 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:58:46 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
8
28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:08:52 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
9
06 ธันวาคม 2565
เวลา 10:56:21 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
10
13 ธันวาคม 2565
เวลา 11:14:30 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
11
19 ธันวาคม 2565
เวลา 09:20:45 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
12
26 ธันวาคม 2565
เวลา 08:03:53 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
13
04 มกราคม 2566
เวลา 11:27:52 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
14
09 มกราคม 2566
เวลา 10:59:18 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
15
16 มกราคม 2566
เวลา 11:14:32 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
16
23 มกราคม 2566
เวลา 11:02:40 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
17
30 มกราคม 2566
เวลา 09:35:11 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
18
06 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:14:20 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
19
13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:34:06 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ยกเลิก
20
13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:54:48 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิก
21
13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:57:02 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิก
22
13 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:57:48 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิกขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ ที่ สธ0403.1/491 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566