รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ ตู้ Load center กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ตู้
หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ราคาต่อหน่วย 20,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2566 วงเงินทั้งสิ้น 40,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
0%
รายงานล่าสุด วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:23:54 น.
ขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ สธ 0403.1/5070 ลว. 13 ธ.ค.2565
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
17 ตุลาคม 2565
เวลา 08:09:26 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
2
25 ตุลาคม 2565
เวลา 11:36:18 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
3
31 ตุลาคม 2565
เวลา 09:02:14 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
4
07 พฤศจิกายน 2565
เวลา 11:19:26 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
5
14 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:16:48 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
6
21 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:56:31 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
7
28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:05:52 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
บันทึกขออนุมัติแต่งต้ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
8
06 ธันวาคม 2565
เวลา 10:45:44 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9
13 ธันวาคม 2565
เวลา 10:42:34 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10
13 ธันวาคม 2565
เวลา 11:24:57 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11
19 ธันวาคม 2565
เวลา 09:10:10 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิก
12
19 ธันวาคม 2565
เวลา 09:14:39 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ สธ 0403.1/5070 ลว. 13 ธ.ค.2565
13
06 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09:23:54 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ สธ 0403.1/5070 ลว. 13 ธ.ค.2565