ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สถาบันบำราศนราดูร

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย/ราคา/รายละเอียดคุณลักษณะ
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 14:57:51
2 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย/ราคา/รายละเอียดคุณลักษณะ
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 13:38:41
3 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างเสนอ ลงนาม ส่งเรื่องให้กรมดำเนินการ เนื่องจากเกินอำนาจผู้อำนวยการ
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 17:10:51
4 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างขอคณะกรรมการ จาก กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 15:09:52
5 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำหนังสือใ้ห้กรมดำเนินการจัดซื้อ
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 11:01:03
6 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำหนังสือใ้ห้กรมดำเนินการจัดซื้อ
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:03:28
7 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:04:55
8 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
นัดประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง 12 พ.ย.64
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:02:57
9 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ประชุมกรรมการฯวันที่ 12 พ.ย 64 อยู่ระหว่างแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:06:00
10 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอกรมอนุมัติ สเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:59:06
11 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
เสนอกรมอนุมัติรายงานขอซื้อและร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคา
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:10:23
12 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
กำหนดพิจารณาผล 24 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 11:53:42
13 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
กำหนดพิจารณาผล 24 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
14 ธันวาคม 2564
เวลา 09:27:37
14 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
กำหนดพิจารณาผล 24 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 11:32:23
15 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างสรปผลการพิจารณา
- ( - )
-
-
30 ธันวาคม 2564
เวลา 10:32:17
16 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ได้ผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ อนุมัติสั่งซื้อ
- ( - )
-
-
10 มกราคม 2565
เวลา 09:36:14
17 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะแล้ว พ้นอุทธรณ์ 20 ม.ค.65
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 10:56:52
18 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา
- ( - )
-
-
24 มกราคม 2565
เวลา 15:31:55
19 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดลงนามสัญญา 4 ก.พ.65
- ( - )
-
-
31 มกราคม 2565
เวลา 15:02:26
20 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,150,000.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม
- ( - )
-
-
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:57:53
21 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:22:57
22 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:20:58
23 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:56:57
24 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
07 มีนาคม 2565
เวลา 11:47:18
25 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
07 มีนาคม 2565
เวลา 11:47:59
26 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
14 มีนาคม 2565
เวลา 15:23:13
27 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
ดำเนินการ
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 นัดส่งมอบและตรวจรับ 28 มีนาคม 2565
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
21 มีนาคม 2565
เวลา 13:38:58
28 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ตรวจรับเบิกจ่าย 28 มีนาคม 2565
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
28 มีนาคม 2565
เวลา 16:29:28
29 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ตรวจรับ 28 มีนาคม 2565 เบิกจ่าย 29 มีนาคม 2565
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
28 มีนาคม 2565
เวลา 16:31:08
30 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ตรวจรับ 28 มีนาคม 2565 เบิกจ่าย 30 มีนาคม 2565
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
08 เมษายน 2565
เวลา 15:34:51
31 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ตรวจรับ 28 มีนาคม 2565 เบิกจ่าย 30 มีนาคม 2565
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
18 เมษายน 2565
เวลา 11:30:57
32 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 5,150,000.00 ]
5,150,000.00
[ 4,450,000.00 ]
4,450,000.00
700,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ลงนามสัญญา 4 ก.พ.65 ตรวจรับ 28 มีนาคม 2565 เบิกจ่าย 30 มีนาคม 2565
28/2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2565 )
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
7017451203
04 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:51:25