รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สถาบันราชประชาสมาสัย ราคาต่อหน่วย 37,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 34/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 37,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท วี.แอนด์ วี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 37,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 37,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:06:01 น.
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
09 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:23:41 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขออนมัติหลักการซื้อ
2
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:55:48 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารขออนมัติหลักการซื้อ
3
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:49:35 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
แก้ไขขออนมัติหลักการซื้อ
4
07 ธันวาคม 2564
เวลา 09:15:36 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รายงานผลการกำหนดราคากลางและสเปค
5
13 ธันวาคม 2564
เวลา 11:51:10 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รายงานผลการกำหนดราคากลางและสเปค
6
20 ธันวาคม 2564
เวลา 09:16:45 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ให้ความเห็นชอบรายงานการจัดซื้อ
7
27 ธันวาคม 2564
เวลา 09:01:24 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้ขายรับใบสั่งซื้อเครื่องกวนสาร
8
04 มกราคม 2565
เวลา 09:06:07 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้ขายรับใบสั่งซื้อเครื่องกวนสาร
9
10 มกราคม 2565
เวลา 08:58:29 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้ขายรับใบสั่งซื้อเครื่องกวนสาร
10
17 มกราคม 2565
เวลา 08:56:37 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้ขายรับใบสั่งซื้อเครื่องกวนสาร
11
24 มกราคม 2565
เวลา 09:28:30 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้ขายรับใบสั่งซื้อเครื่องกวนสาร
12
31 มกราคม 2565
เวลา 09:54:50 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้ขายรับใบสั่งซื้อเครื่องกวนสาร
13
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:46:24 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้ขายรับใบสั่งซื้อ ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
14
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 06:14:57 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างการตรวจรับเครื่องกวนสารละลายฯ
15
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:06:01 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย