ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สถาบันราชประชาสมาสัย

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมกำหนดสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:30:15
2 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:15:57
3 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 09:09:04
4 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศประกวดราคาซื้อ
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:51:08
5 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
พิจารณาผลประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:19:15
6 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ขออนมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดทางเทคนิดไม่ตรงกับรายละเอียดที่กำหนดไว้
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:20:19
7 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดทางเทคนิดไม่ตรงกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ ดำเนินการใหม่
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:12:49
8 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดทางเทคนิดไม่ตรงกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ ดำเนินการใหม่
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:49:08
9 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:45:33
10 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 09:11:30
11 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
พิจารณาผลซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
- ( - )
-
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 11:49:32
12 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
พิจารณาผลซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 09:12:09
13 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
- ( - )
-
-
27 ธันวาคม 2564
เวลา 08:55:31
14 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 0.00 ]
0.00
650,000.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
- ( - )
-
-
04 มกราคม 2565
เวลา 08:59:15
15 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ลงนามหนังสือแจ้งทำสัญญา
- ( - )
-
-
10 มกราคม 2565
เวลา 08:56:23
16 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ระหว่างลงนามทำสัญญาซื้อขาย
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 08:53:24
17 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ระหว่างรอส่งมอบเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
24 มกราคม 2565
เวลา 09:20:59
18 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ระหว่างรอส่งมอบเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
31 มกราคม 2565
เวลา 09:45:43
19 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ระหว่างรอส่งมอบเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:37:24
20 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ระหว่างรอส่งมอบเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน ครบกำหนดส่งมอบ 17 พ.ค.65
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:36:39
21 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ระหว่างรอส่งมอบเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน ครบกำหนดส่งมอบ 17 พ.ค.65
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 06:10:28
22 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ระหว่างรอส่งมอบเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน ครบกำหนดส่งมอบ 17 พ.ค.65
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:07:25
23 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ระหว่างรอส่งมอบเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน ครบกำหนดส่งมอบ 17 พ.ค.65
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:37:44
24 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ระหว่างรอส่งมอบเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน ครบกำหนดส่งมอบ 17 พ.ค.65
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
07 มีนาคม 2565
เวลา 09:19:47
25 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
ดำเนินการ
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ระหว่างตรวจรับเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
21 มีนาคม 2565
เวลา 09:47:37
26 2565 เครื่องตรวจการได้ยินพร้อม5ตรวจการได้ยิน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 650,000.00 ]
650,000.00
[ 640,000.00 ]
640,000.00
10,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน
3/2565 ( 17 มกราคม 2565 )
บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
7017356190
28 มีนาคม 2565
เวลา 15:59:51