รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องกำเนิดแสงแบบแอลอีดี สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สถาบันราชประชาสมาสัย ราคาต่อหน่วย 370,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 6/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 370,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเสิร์ทซัพพลาย
ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 362,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 362,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 08:57:28 น.
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:26:14 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:11:44 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
3
18 ตุลาคม 2564
เวลา 09:05:32 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
4
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:48:39 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
แจ้งผู้ขายรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
5
25 ตุลาคม 2564
เวลา 13:26:14 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้ขายรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
6
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:15:24 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้ขายรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
7
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:16:26 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
8
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:05:46 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
9
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:45:14 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
10
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:42:35 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
11
07 ธันวาคม 2564
เวลา 09:08:48 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
12
13 ธันวาคม 2564
เวลา 11:46:35 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
13
20 ธันวาคม 2564
เวลา 09:09:16 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
14
27 ธันวาคม 2564
เวลา 08:52:00 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
15
04 มกราคม 2565
เวลา 08:57:28 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย