ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สถาบันราชประชาสมาสัย

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 0.00 ]
0.00
6,800,000.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการเสปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 09:07:41
2 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 0.00 ]
0.00
6,800,000.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 13:38:44
3 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 0.00 ]
0.00
6,800,000.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและและเอกสาร
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:15:16
4 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 0.00 ]
0.00
6,800,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนกำหนดพิจาณาผลวันที่ 2 ธันวาคม 2564
- ( - )
-
-
01 ธันวาคม 2564
เวลา 16:44:57
5 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 0.00 ]
0.00
6,800,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างสรุปผลการประกวดราคา
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 19:52:14
6 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 6,550,000.00 ]
6,550,000.00
250,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างการจัดทำpo
20/2565 ( 07 มกราคม 2565 )
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
-
17 มกราคม 2565
เวลา 15:11:29
7 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 6,550,000.00 ]
6,550,000.00
250,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างการจัดทำpo
20/2565 ( 07 มกราคม 2565 )
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
-
17 มกราคม 2565
เวลา 15:11:31
8 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 6,550,000.00 ]
6,550,000.00
250,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างการจัดทำpo
20/2565 ( 07 มกราคม 2565 )
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
7017347097
17 มกราคม 2565
เวลา 16:04:28
9 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 6,550,000.00 ]
6,550,000.00
250,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบ 7 เม.ย.2565
20/2565 ( 07 มกราคม 2565 )
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
7017347097
17 มกราคม 2565
เวลา 16:06:33
10 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 6,550,000.00 ]
6,550,000.00
250,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบ 7 เม.ย.2565
20/2565 ( 07 มกราคม 2565 )
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
7017347097
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:39:58
11 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 6,550,000.00 ]
6,550,000.00
250,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบ 7 เม.ย.2565
20/2565 ( 07 มกราคม 2565 )
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
7017347097
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:42:00
12 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 6,550,000.00 ]
6,550,000.00
250,000.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
นัดส่งมอบพัสดุ วันที่ 23 มีนาคม 2565
20/2565 ( 07 มกราคม 2565 )
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
7017347097
15 มีนาคม 2565
เวลา 10:37:05
13 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 6,550,000.00 ]
6,550,000.00
250,000.00
ดำเนินการ
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ
20/2565 ( 07 มกราคม 2565 )
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
7017347097
28 มีนาคม 2565
เวลา 15:52:21
14 2565 เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์การแพทย์
1 เครื่อง [ 6,800,000.00 ]
6,800,000.00
[ 6,550,000.00 ]
6,550,000.00
250,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินวันที่ 12 เมษายน 2565
20/2565 ( 07 มกราคม 2565 )
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
7017347097
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 12:29:01