รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 กล้อง
หน่วยงาน สถาบันราชประชาสมาสัย ราคาต่อหน่วย 50,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 10/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท สเปซเมด จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 48,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 96,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09:06:29 น.
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:17:37 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อนุมัติจัดประชุมสเปคและราคากลาง
2
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:03:30 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:58:56 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
4
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:36:54 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
แจ้งรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
5
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:06:22 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
แจ้งรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
6
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:06:39 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
แจ้งรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
7
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:10:54 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
8
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:00:30 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
9
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:40:49 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
10
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:37:18 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
11
07 ธันวาคม 2564
เวลา 09:04:26 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
12
13 ธันวาคม 2564
เวลา 11:44:07 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
13
20 ธันวาคม 2564
เวลา 09:05:37 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
14
27 ธันวาคม 2564
เวลา 08:47:09 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
15
04 มกราคม 2565
เวลา 08:49:49 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
16
10 มกราคม 2565
เวลา 08:48:28 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
17
17 มกราคม 2565
เวลา 08:46:27 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
18
24 มกราคม 2565
เวลา 09:06:29 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย