ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สถาบันราชประชาสมาสัย

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติหลักการซื้อ
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:17:48
2 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติหลักการซื้อ
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:59:54
3 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติหลักการซื้อ
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:34:54
4 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:05:54
5 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ขออนุมัติหลักการซื้อ
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:36:37
6 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ขออนุมัติหลักการซื้อ
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 09:03:55
7 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
แก้ไขรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 19:54:27
8 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
แก้ไขรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 09:06:21
9 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
แก้ไขรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์
- ( - )
-
-
27 ธันวาคม 2564
เวลา 08:46:25
10 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
แก้ไขรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์
- ( - )
-
-
04 มกราคม 2565
เวลา 08:44:37
11 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
10 มกราคม 2565
เวลา 08:47:55
12 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 08:45:34
13 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รายงานผลการกำหนดสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
24 มกราคม 2565
เวลา 09:03:28
14 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
- ( - )
-
-
31 มกราคม 2565
เวลา 09:24:17
15 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
เสนอลงนามประกาศประกวดราคาซื้อ
- ( - )
-
-
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:28:16
16 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ
- ( - )
-
-
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 06:08:21
17 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
รายงานการพิจารณาผลประกวดราคา
- ( - )
-
-
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:01:49
18 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ขออนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
- ( - )
-
-
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:36:52
19 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครื่อข่าย
- ( - )
-
-
07 มีนาคม 2565
เวลา 09:18:40
20 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครื่อข่าย
- ( - )
-
-
14 มีนาคม 2565
เวลา 09:21:10
21 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครื่อข่าย
- ( - )
-
-
21 มีนาคม 2565
เวลา 09:30:28
22 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครื่อข่าย เพื่อดำเนินการใหม่
- ( - )
-
-
28 มีนาคม 2565
เวลา 15:58:26
23 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
- ( - )
-
-
04 เมษายน 2565
เวลา 09:31:03
24 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
- ( - )
-
-
04 เมษายน 2565
เวลา 15:20:24
25 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศประกวดราคาซื้อ
- ( - )
-
-
11 เมษายน 2565
เวลา 14:24:44
26 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศประกวดราคาซื้อ
- ( - )
-
-
19 เมษายน 2565
เวลา 08:50:31
27 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ระหว่างประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ
- ( - )
-
-
25 เมษายน 2565
เวลา 10:01:51
28 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ระหว่างรับฟังการอุทธรณ์หลังประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ภาายใน ๗ วันทำการ
- ( - )
-
-
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:57:57
29 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ระหว่างส่งหนังสือแจ้งทำสัญญา
- ( - )
-
-
11 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:41:02
30 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอลงนามในสัญญา
- ( - )
-
-
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:13:25
31 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 0.00 ]
0.00
1,000,000.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ระหว่างเสนอลงนามในสัญญา
- ( - )
-
-
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 12:30:29
32 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 952,300.00 ]
952,300.00
47,700.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามในสัญญาครบกำหนดส่งของ 19 กรกฎาคม 2565
5/2565 ( 20 พฤษภาคม 2565 )
บริษัท อะธีน่า ไอ.ที.จำกัด
4100068520
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:20:38
33 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 952,300.00 ]
952,300.00
47,700.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามในสัญญาวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ครบกำหนดส่งของ 19 กรกฎาคม 2565
5/2565 ( 20 พฤษภาคม 2565 )
บริษัท อะธีน่า ไอ.ที.จำกัด
4100068520
06 มิถุนายน 2565
เวลา 08:54:29
34 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 952,300.00 ]
952,300.00
47,700.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามในสัญญาวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ครบกำหนดส่งของ 19 กรกฎาคม 2565
5/2565 ( 20 พฤษภาคม 2565 )
บริษัท อะธีน่า ไอ.ที.จำกัด
4100068520
20 มิถุนายน 2565
เวลา 09:51:53
35 2565 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง [ 1,000,000.00 ]
1,000,000.00
[ 952,300.00 ]
952,300.00
47,700.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ลงนามในสัญญาวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ครบกำหนดส่งของ 19 กรกฎาคม 2565
5/2565 ( 20 พฤษภาคม 2565 )
บริษัท อะธีน่า ไอ.ที.จำกัด
4100068520
27 มิถุนายน 2565
เวลา 13:04:23