รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงาน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ราคาต่อหน่วย 29,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 4/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 58,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 13,800.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 27,600.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13:49:16 น.
ส่งเบิกไปที่งานการเงินเรียบร้อยแล้ว รอกรมบัญชีกลางอนุมัติผู้ขาย
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
18 ตุลาคม 2564
เวลา 16:08:26 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
รอการตั้งเรื่องขออนุมัติหลักการ
2
26 ตุลาคม 2564
เวลา 15:38:28 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
รอการตั้งเรื่องขออนุมัติหลักการ
3
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:11:34 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
4
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:56:23 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 18:33:28 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวนในระบบ EGP
6
24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 06:08:23 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวนในระบบ EGP
7
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:53:25 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ครั้งที่ 2
8
13 ธันวาคม 2564
เวลา 17:02:17 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ครั้งที่ 2
9
04 มกราคม 2565
เวลา 16:51:13 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
คณะกรรมการพิจารณาผลกำลังตรวจสอบเอกสาร
10
17 มกราคม 2565
เวลา 16:48:14 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
รอพ้นระยะเวลาอุทรธ์ ภายใน 7 วัน
11
24 มกราคม 2565
เวลา 15:33:12 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
12
08 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:43:16 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
13
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:23:07 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
14
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:26:30 น.
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
กรรมการกำลังดำเนินการตรวจรับ
15
14 มีนาคม 2565
เวลา 16:49:44 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปที่งานการเงินเรียบร้อยแล้ว รอกรมบัญชีกลางอนุมัติผู้ขาย
16
21 มีนาคม 2565
เวลา 13:49:16 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกไปที่งานการเงินเรียบร้อยแล้ว รอกรมบัญชีกลางอนุมัติผู้ขาย