ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 0.00 ]
0.00
5,500,000.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
รอการตั้งเรื่องขออนุมัติหลักการ
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 16:07:18
2 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการออกแบบและเตรียมดำเนินการขออนุมัติแบบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติหลัการ
- ( - )
-
-
26 ตุลาคม 2564
เวลา 15:38:03
3 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการออกแบบและเตรียมดำเนินการขออนุมัติแบบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติหลัการ
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:08:52
4 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการออกแบบและเตรียมดำเนินการขออนุมัติแบบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติหลัการ
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:51:06
5 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการออกแบบและเตรียมดำเนินการขออนุมัติแบบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติหลัการ
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 18:31:30
6 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 06:07:46
7 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:52:22
8 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 17:01:58
9 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
04 มกราคม 2565
เวลา 16:50:02
10 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 16:46:57
11 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
24 มกราคม 2565
เวลา 15:29:20
12 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
08 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:42:57
13 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:22:46
14 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:22:02
15 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
14 มีนาคม 2565
เวลา 16:47:35
16 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
21 มีนาคม 2565
เวลา 13:48:13
17 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
21 มีนาคม 2565
เวลา 13:48:57
18 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
28 มีนาคม 2565
เวลา 16:44:07
19 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
26 เมษายน 2565
เวลา 14:34:22
20 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
กำลังดำเนินการส่งแบบแปลนไปกองแบบแผน
- ( - )
-
-
03 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:15:29
21 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการวันที่ 12 พค 65 ที่กรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
12 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:57:10
22 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการวันที่ 12 พค 65 ที่กรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 16:25:42
23 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการวันที่ 12 พค 65 ที่กรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 12:12:58
24 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ทบทวนราคากลางเตรียมนัดประชุม คณะกรรมการราคากลางครั้งที่ 2
- ( - )
-
-
06 มิถุนายน 2565
เวลา 10:34:56
25 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ทบทวนราคากลางเตรียมนัดประชุม คณะกรรมการราคากลางครั้งที่ 2
- ( - )
-
-
14 มิถุนายน 2565
เวลา 16:05:53
26 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ทบทวนราคากลางเตรียมนัดประชุม คณะกรรมการราคากลางครั้งที่ 2
- ( - )
-
-
21 มิถุนายน 2565
เวลา 16:22:56
27 2565 ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 งาน [ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
[ 5,500,000.00 ]
5,500,000.00
0.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ทบทวนราคากลางเตรียมนัดประชุม คณะกรรมการราคากลางครั้งที่ 2
- ( - )
-
-
30 มิถุนายน 2565
เวลา 16:09:44