ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 8,900.00 ]
17,800.00
[ 0.00 ]
0.00
17,800.00
ดำเนินการ
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
กำลังดำเนินการ
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 09:37:34
2 2565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 8,900.00 ]
17,800.00
[ 8,881.00 ]
17,762.00
38.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
กำลังดำเนินการในระบบ egp
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 10:15:39
3 2565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 8,900.00 ]
17,800.00
[ 8,881.00 ]
17,762.00
38.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
กำลังดำเนินการติดต่อผู้ขาย
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:53:17
4 2565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 8,900.00 ]
17,800.00
[ 8,881.00 ]
17,762.00
38.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
กำลังดำเนินการในระบบ egp
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 10:26:55
5 2565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 8,900.00 ]
17,800.00
[ 8,881.00 ]
17,762.00
38.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
กำลังดำเนินการในระบบ egp
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 09:52:20
6 2565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 8,900.00 ]
17,800.00
[ 8,881.00 ]
17,762.00
38.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
กำลังดำเนินการจัดทำ PO
2/2565 ( 15 ตุลาคม 2564 )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 10:19:30
7 2565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 8,900.00 ]
17,800.00
[ 8,881.00 ]
17,762.00
38.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอรับใบ PO จากกองคลัง
2/2565 ( 15 ตุลาคม 2564 )
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 12:20:53
8 2565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 8,900.00 ]
17,800.00
[ 8,881.00 ]
17,762.00
38.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ดำเนินการแก้ไข PO ส่งถึงกองคลังแล้ว
2/2565 ( 15 ตุลาคม 2564 )
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:45:47
9 2565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 เครื่อง [ 8,900.00 ]
17,800.00
[ 8,881.00 ]
17,762.00
38.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่าย
2/2565 ( 15 ตุลาคม 2564 )
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
7017094659
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:39:49