รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เขียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 กล้อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ราคาต่อหน่วย 50,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 3/2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท เค.เอฟ.ดับบลิว.ไมโครซายน์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 50,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 100,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 01 สิงหาคม 2565 เวลา 12:07:34 น.
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 09:49:36 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
-
2
27 กันยายน 2564
เวลา 13:15:01 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 11:33:20 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
4
11 ตุลาคม 2564
เวลา 10:32:33 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
5
18 ตุลาคม 2564
เวลา 09:11:09 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
6
25 ตุลาคม 2564
เวลา 08:31:16 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
7
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:11:56 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอส่งสินค้า
8
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:53:19 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งสินค้า
9
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:46:05 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งสินค้า
10
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:02:57 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งสินค้า
11
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:30:57 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
12
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:51:42 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
13
20 ธันวาคม 2564
เวลา 08:56:10 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
14
27 ธันวาคม 2564
เวลา 08:53:06 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
15
04 มกราคม 2565
เวลา 08:42:55 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
16
17 มกราคม 2565
เวลา 17:40:01 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
17
24 มกราคม 2565
เวลา 12:25:38 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
18
31 มกราคม 2565
เวลา 16:56:55 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08:20:11 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:05:33 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
21
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:15:22 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
22
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:25:25 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
23
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:32:33 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
24
07 มีนาคม 2565
เวลา 11:05:24 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
25
14 มีนาคม 2565
เวลา 15:07:58 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
26
21 มีนาคม 2565
เวลา 09:50:02 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
27
29 มีนาคม 2565
เวลา 10:12:52 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
28
04 เมษายน 2565
เวลา 09:07:04 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
29
11 เมษายน 2565
เวลา 15:31:46 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
30
18 เมษายน 2565
เวลา 14:22:00 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
31
25 เมษายน 2565
เวลา 16:32:57 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
32
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:43:11 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
33
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:26:13 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
34
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:20:48 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
35
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 12:43:48 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
36
06 มิถุนายน 2565
เวลา 12:18:31 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
37
13 มิถุนายน 2565
เวลา 11:27:35 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
38
20 มิถุนายน 2565
เวลา 12:11:13 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
39
27 มิถุนายน 2565
เวลา 12:12:55 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
40
04 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:38:30 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
41
18 กรกฎาคม 2565
เวลา 12:08:34 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
42
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 12:13:34 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
43
01 สิงหาคม 2565
เวลา 12:07:34 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว