รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ราคาต่อหน่วย 8,900.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 3/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 8,900.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 8,690.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 8,690.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 12:20:50 น.
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 10:03:03 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
-
2
27 กันยายน 2564
เวลา 12:53:44 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
-
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 11:26:03 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
-
4
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:27:18 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
5
18 ตุลาคม 2564
เวลา 09:05:12 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
6
25 ตุลาคม 2564
เวลา 08:28:37 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
7
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:02:05 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อย รอส่งสินค้า
8
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 12:39:07 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อย รอส่งสินค้า
9
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:00:43 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
10
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:41:56 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
11
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:15:33 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
12
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:41:11 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
13
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:23:06 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
14
13 ธันวาคม 2564
เวลา 08:13:00 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
15
20 ธันวาคม 2564
เวลา 08:45:35 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
16
27 ธันวาคม 2564
เวลา 08:48:02 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
17
27 ธันวาคม 2564
เวลา 09:32:07 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
18
04 มกราคม 2565
เวลา 08:37:48 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19
04 มกราคม 2565
เวลา 08:47:40 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20
04 มกราคม 2565
เวลา 08:47:42 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
21
17 มกราคม 2565
เวลา 17:35:23 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
22
17 มกราคม 2565
เวลา 17:49:09 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
23
17 มกราคม 2565
เวลา 17:51:41 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
24
24 มกราคม 2565
เวลา 12:23:13 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
25
31 มกราคม 2565
เวลา 16:53:56 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
26
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08:14:16 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
27
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08:14:31 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
28
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:03:08 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
29
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:21:24 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
30
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:27:55 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
31
07 มีนาคม 2565
เวลา 10:59:58 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
32
14 มีนาคม 2565
เวลา 15:05:44 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
33
21 มีนาคม 2565
เวลา 09:44:53 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
34
29 มีนาคม 2565
เวลา 10:09:46 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
35
04 เมษายน 2565
เวลา 09:04:47 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
36
11 เมษายน 2565
เวลา 15:29:21 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
37
18 เมษายน 2565
เวลา 14:17:51 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
38
25 เมษายน 2565
เวลา 15:07:42 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
39
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:41:37 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
40
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:24:14 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
41
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:18:12 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
42
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 12:41:24 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
43
06 มิถุนายน 2565
เวลา 12:16:49 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
44
13 มิถุนายน 2565
เวลา 11:22:33 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
45
20 มิถุนายน 2565
เวลา 12:07:33 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
46
27 มิถุนายน 2565
เวลา 12:10:10 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
47
04 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:36:29 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
48
18 กรกฎาคม 2565
เวลา 12:05:40 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
49
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 12:11:13 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
50
01 สิงหาคม 2565
เวลา 12:03:43 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
51
19 กันยายน 2565
เวลา 12:20:50 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว