รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ราคาต่อหน่วย 25,300.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 2/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 25,300.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่เครื่องปรับอากาศ
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 25,300.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 25,300.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 12:19:49 น.
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 09:54:22 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
-
2
27 กันยายน 2564
เวลา 12:53:05 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
-
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 11:25:33 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
-
4
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:19:09 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
5
18 ตุลาคม 2564
เวลา 09:04:09 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
6
25 ตุลาคม 2564
เวลา 08:28:11 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
7
25 ตุลาคม 2564
เวลา 08:44:52 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ออกใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยรอส่งมอบสินค้า
8
25 ตุลาคม 2564
เวลา 08:45:26 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ออกใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยรอส่งมอบสินค้า
9
25 ตุลาคม 2564
เวลา 08:53:10 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ออกใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยรอส่งมอบสินค้า
10
25 ตุลาคม 2564
เวลา 08:59:59 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ออกใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยรอส่งมอบสินค้า
11
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:04:31 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ออกใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยรอส่งมอบสินค้า
12
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 12:37:46 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ออกใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยรอส่งมอบสินค้า
13
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 12:38:09 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ออกใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยรอส่งมอบสินค้า
14
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:57:10 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
15
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:01:11 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
16
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:40:05 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
17
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:14:55 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
18
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:38:49 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
19
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:57:22 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
20
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:19:16 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
21
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:22:16 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
22
13 ธันวาคม 2564
เวลา 08:12:16 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
23
20 ธันวาคม 2564
เวลา 08:45:08 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
24
27 ธันวาคม 2564
เวลา 08:42:41 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
25
27 ธันวาคม 2564
เวลา 09:31:39 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
26
04 มกราคม 2565
เวลา 08:36:19 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
27
17 มกราคม 2565
เวลา 17:34:38 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
28
24 มกราคม 2565
เวลา 12:22:46 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
29
31 มกราคม 2565
เวลา 16:53:20 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
30
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08:13:53 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
31
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:02:45 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
32
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:16:11 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
33
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:21:54 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
34
07 มีนาคม 2565
เวลา 10:59:34 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
35
14 มีนาคม 2565
เวลา 15:05:24 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
36
21 มีนาคม 2565
เวลา 09:44:34 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
37
29 มีนาคม 2565
เวลา 10:09:10 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
38
04 เมษายน 2565
เวลา 09:02:33 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
39
11 เมษายน 2565
เวลา 15:29:00 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
40
18 เมษายน 2565
เวลา 14:17:34 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
41
25 เมษายน 2565
เวลา 15:05:59 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
42
25 เมษายน 2565
เวลา 16:28:59 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
43
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:41:18 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
44
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:23:48 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
45
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:17:50 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
46
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 12:41:10 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
47
06 มิถุนายน 2565
เวลา 12:16:19 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
48
13 มิถุนายน 2565
เวลา 11:22:21 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
49
20 มิถุนายน 2565
เวลา 12:07:06 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
50
27 มิถุนายน 2565
เวลา 12:09:35 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
51
04 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:36:08 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
52
18 กรกฎาคม 2565
เวลา 12:05:22 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
53
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 12:10:58 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
54
01 สิงหาคม 2565
เวลา 12:03:27 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว
55
19 กันยายน 2565
เวลา 12:19:49 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกการเงินเรียบร้อยแล้ว