รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ราคาต่อหน่วย 60,100.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 10/2565 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 60,100.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์ซิตี้
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 60,100.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 60,100.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 01 ธันวาคม 2564 เวลา 14:37:12 น.
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
27 กันยายน 2564
เวลา 13:41:57 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง
2
05 ตุลาคม 2564
เวลา 10:47:16 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง
3
11 ตุลาคม 2564
เวลา 14:22:10 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างติดต่อผู้ขาย
4
18 ตุลาคม 2564
เวลา 06:37:14 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างบริษัทฯ ลงนามในใบสั่งซื้อ
5
18 ตุลาคม 2564
เวลา 06:38:46 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างบริษัทฯ ลงนามในใบสั่งซื้อ
6
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:38:25 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
จัดทำ PO วันที่ 25 ต.ค. 64 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ส่งมอบของภายใน 60 วัน
7
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:25:22 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
จัดทำ PO วันที่ 25 ต.ค. 64 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ส่งมอบของภายใน 60 วัน
8
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:20:44 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
จัดทำ PO วันที่ 25 ต.ค. 64 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ส่งมอบของภายใน 60 วัน
9
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:21:05 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
จัดทำ PO วันที่ 25 ต.ค. 64 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ส่งมอบของภายใน 60 วัน
10
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:54:03 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
จัดทำ PO วันที่ 25 ต.ค. 64 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ส่งมอบของภายใน 60 วัน
11
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:00:12 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน 7 วัน
12
01 ธันวาคม 2564
เวลา 14:36:28 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
13
01 ธันวาคม 2564
เวลา 14:37:12 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว