ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุมัติหลักการที่ กรม คร. เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของผู้อำนวยการฯ
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 13:36:13
2 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุมัติหลักการที่ กรม คร. เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของผู้อำนวยการฯ
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 13:36:31
3 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุมัติหลักการที่ กรม คร. เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของผู้อำนวยการฯ
- ( - )
-
-
05 ตุลาคม 2564
เวลา 10:42:45
4 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุมัติหลักการที่ กรม คร. เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของผู้อำนวยการฯ
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 07:23:45
5 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุมัติหลักการที่ กรม คร. เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของผู้อำนวยการฯ
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 16:06:55
6 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุมัติหลักการที่ กรม คร. เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของผู้อำนวยการฯ (แก้ไขรายละเอียดขออนุมัติหลักการ)
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 16:07:55
7 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุมัติหลักการที่ กรม คร. เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของผู้อำนวยการฯ (แก้ไขรายละเอียดขออนุมัติหลักการ)
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 12:40:06
8 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุมัติหลักการที่ กรม คร. เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจของผู้อำนวยการฯ (แก้ไขรายละเอียดขออนุมัติหลักการ)
- ( - )
-
-
03 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:01:50
9 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้างและทำร่างTOR พร้อมแก้ไข
- ( - )
-
-
06 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:20:31
10 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้างและทำร่างTOR พร้อมแก้ไข
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:15:23
11 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้างและทำร่างTOR พร้อมแก้ไข และนัดประชุมใหม่สัปดาห์ที่ 22-26 พ.ย.2564
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:10:22
12 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้างและทำร่างTOR พร้อมแก้ไข และนัดประชุมใหม่สัปดาห์ที่ 22-26 พ.ย.2564
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:48:33
13 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างส่งขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางส่งกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ( - )
-
-
02 ธันวาคม 2564
เวลา 10:54:08
14 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างส่งขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางส่งกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ( - )
-
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 13:51:43
15 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างส่งขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางส่งกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:52:18
16 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ส่งขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางส่งกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ( - )
-
-
16 มกราคม 2565
เวลา 12:25:56
17 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ส่งขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางส่งกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 10:58:20
18 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ส่งขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางส่งกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ( - )
-
-
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:40:28
19 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ยกเลิกวิธีการจ้างก่อสร้าง จากเดิมวิธีคัดเลือก มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) เป็นวิธีประกวดราคา e-bidding ตาม 0405.2/ว78 ลว.31 ม.ค.65 สำนักงานฯ อยู่ระหว่างส่งขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางส่งกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ( - )
-
-
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 18:15:04
20 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ยกเลิกวิธีการจ้างก่อสร้าง จากเดิมวิธีคัดเลือก มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) เป็นวิธีประกวดราคา e-bidding ตาม 0405.2/ว78 ลว.31 ม.ค.65 อยู่ระหว่างกรมควบคุมโรคพิจารณาอนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์
- ( - )
-
-
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:55:03
21 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ยกเลิกวิธีการจ้างก่อสร้าง จากเดิมวิธีคัดเลือก มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) เป็นวิธีประกวดราคา e-bidding ตาม 0405.2/ว78 ลว.31 ม.ค.65 อยู่ระหว่างกรมควบคุมโรคนำ(ร่าง)ประกาศเชิญชวนก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์
- ( - )
-
-
07 มีนาคม 2565
เวลา 13:09:34
22 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ยกเลิกวิธีการจ้างก่อสร้าง จากเดิมวิธีคัดเลือก มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) เป็นวิธีประกวดราคา e-bidding ตาม 0405.2/ว78 ลว.31 ม.ค.65 อยู่ระหว่างกรมควบคุมโรคประกาศร่าง TOR วันที่ 7-10 มีนาคม 2565
- ( - )
-
-
07 มีนาคม 2565
เวลา 15:59:47
23 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ยกเลิกวิธีการจ้างก่อสร้าง จากเดิมวิธีคัดเลือก มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) เป็นวิธีประกวดราคา e-bidding ตาม 0405.2/ว78 ลว.31 ม.ค.65 อยู่ระหว่างกรมควบคุมโรคประกาศร่าง TOR วันที่ 7-10 มีนาคม 2565
- ( - )
-
-
07 มีนาคม 2565
เวลา 16:00:13
24 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ยกเลิกวิธีการจ้างก่อสร้าง จากเดิมวิธีคัดเลือก มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) เป็นวิธีประกวดราคา e-bidding ตาม 0405.2/ว78 ลว.31 ม.ค.65 อยู่ระหว่างกรมควบคุมโรคประกาศร่าง TOR วันที่ 7-10 มีนาคม 2565
- ( - )
-
-
14 มีนาคม 2565
เวลา 08:10:13
25 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา(ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีค.-1 เมย.65 - เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 เม.ย.65 - พิจารณาผล วันที่ 5 เม.ย.65-
- ( - )
-
-
21 มีนาคม 2565
เวลา 09:07:12
26 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา(ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีค.-1 เมย.65 - เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 เม.ย.65 - พิจารณาผล วันที่ 5 เม.ย.65-
- ( - )
-
-
28 มีนาคม 2565
เวลา 10:35:00
27 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา(ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีค.-1 เมย.65 - เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 เม.ย.65 - พิจารณาผล วันที่ 5 เม.ย.65-
- ( - )
-
-
04 เมษายน 2565
เวลา 13:09:34
28 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 0.00 ]
0.00
7,976,500.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา(ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีค.-1 เมย.65 - เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 เม.ย.65 - พิจารณาผล วันที่ 5 เม.ย.65-
- ( - )
-
-
04 เมษายน 2565
เวลา 15:28:23
29 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 6,749,000.00 ]
6,749,000.00
1,227,500.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
- อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา-
- ( - )
-
-
11 เมษายน 2565
เวลา 13:58:00
30 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 6,749,000.00 ]
6,749,000.00
1,227,500.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
- อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา-
- ( - )
-
-
19 เมษายน 2565
เวลา 10:43:10
31 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 6,749,000.00 ]
6,749,000.00
1,227,500.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
- อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา-
- ( - )
-
-
25 เมษายน 2565
เวลา 08:35:12
32 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
- อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา-
- ( - )
-
-
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:21:03
33 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
- อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา-
- ( - )
-
-
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 16:45:35
34 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
- อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา-
- ( - )
-
-
18 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:20:54
35 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะและอยู่ระหว่างอุทธรณ์ วันที่ 19 - 30 พฤษภาคม 2565
- ( - )
-
-
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:51:07
36 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะและอยู่ระหว่างอุทธรณ์ วันที่ 19 - 30 พฤษภาคม 2565
- ( - )
-
-
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:15:59
37 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำแบบ BOQ เสนอกรม คร.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ( - )
-
-
06 มิถุนายน 2565
เวลา 13:21:20
38 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างกรม คร. ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล คอนสตรัคชั่น
-
13 มิถุนายน 2565
เวลา 14:06:37
39 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างกรม คร. ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล คอนสตรัคชั่น
-
21 มิถุนายน 2565
เวลา 08:22:10
40 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
กำหนดลงนามสัญญาวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เริ่มก่อสร้าง 11 กรกฎาคม 2565
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล คอนสตรัคชั่น
-
24 มิถุนายน 2565
เวลา 11:23:23
41 2565 อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 7,976,500.00 ]
7,976,500.00
[ 7,545,000.00 ]
7,545,000.00
431,500.00
ดำเนินการ
88%
e-bidding
จัดทำ PO
กำหนดลงนามสัญญาวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เริ่มก่อสร้าง 11 กรกฎาคม 2565
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล คอนสตรัคชั่น
-
27 มิถุนายน 2565
เวลา 13:35:56