รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ราคาต่อหน่วย 500,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 8/2565 ลงวันที่ 01 ธันวาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 490,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 490,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09:48:54 น.
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
05 ตุลาคม 2564
เวลา 13:01:50 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. กำหนดสเปค+ราคากลาง
2
18 ตุลาคม 2564
เวลา 10:52:17 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างกำหนดสเปค+ราคากลาง
3
05 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:17:23 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้สเปค+ราคากลาง
4
05 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:17:25 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้สเปค+ราคากลาง
5
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:09:52 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้สเปค+ราคากลาง
6
18 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:38:18 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ
7
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:40:44 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ
8
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:31:51 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
9
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:37:04 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
10
17 ธันวาคม 2564
เวลา 09:59:01 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
11
17 ธันวาคม 2564
เวลา 10:00:11 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
12
20 ธันวาคม 2564
เวลา 08:50:15 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
13
04 มกราคม 2565
เวลา 14:22:58 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
14
17 มกราคม 2565
เวลา 13:05:16 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
15
24 มกราคม 2565
เวลา 08:49:27 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
16
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08:31:35 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
17
17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:29:01 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน
18
29 มีนาคม 2565
เวลา 09:48:54 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว