รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 6 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ราคาต่อหน่วย 21,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 2/2565 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 3107
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 126,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง สุเทพเครื่องเย็น
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 21,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 126,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09:48:40 น.
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
05 ตุลาคม 2564
เวลา 13:00:10 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. กำหนดสเปค+ราคากลา
2
12 ตุลาคม 2564
เวลา 14:48:05 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างอนุมัติสเปค+ราคากลาง
3
18 ตุลาคม 2564
เวลา 10:49:52 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างอนุมัติสเปค+ราคากลาง
4
25 ตุลาคม 2564
เวลา 13:41:42 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
5
25 ตุลาคม 2564
เวลา 13:51:57 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
6
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:16:57 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
7
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:22:03 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
8
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:08:55 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
9
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:38:28 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
10
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:30:32 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
11
29 มีนาคม 2565
เวลา 09:48:40 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว