ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 โต๊ะทำงานเข้ามุมทรงแอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 4,800.00 ]
9,600.00
[ 0.00 ]
0.00
9,600.00
ดำเนินการ
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. กำหนดสเปค+ราคากลาง
- ( - )
-
-
12 ตุลาคม 2564
เวลา 14:49:56
2 2565 โต๊ะทำงานเข้ามุมทรงแอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 4,800.00 ]
9,600.00
[ 0.00 ]
0.00
9,600.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 10:48:46
3 2565 โต๊ะทำงานเข้ามุมทรงแอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 4,800.00 ]
9,600.00
[ 4,300.00 ]
8,600.00
1,000.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างรอลงนามใบสั่งซื้อ
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 13:53:30
4 2565 โต๊ะทำงานเข้ามุมทรงแอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 4,800.00 ]
9,600.00
[ 4,300.00 ]
8,600.00
1,000.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างรอลงนามใบสั่งซื้อ
23/2565 ( 28 ตุลาคม 3107 )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไอเดียเฟอร์นิเจอร์
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:18:28
5 2565 โต๊ะทำงานเข้ามุมทรงแอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 4,800.00 ]
9,600.00
[ 4,300.00 ]
8,600.00
1,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างรอลงนามใบสั่งซื้อ
23/2565 ( 28 ตุลาคม 3107 )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไอเดียเฟอร์นิเจอร์
-
03 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:13:37
6 2565 โต๊ะทำงานเข้ามุมทรงแอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 4,800.00 ]
9,600.00
[ 4,300.00 ]
8,600.00
1,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างรอลงนามใบสั่งซื้อ
23/2565 ( 28 ตุลาคม 3107 )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไอเดียเฟอร์นิเจอร์
7017074173
05 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:44:29
7 2565 โต๊ะทำงานเข้ามุมทรงแอล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
2 เครื่อง [ 4,800.00 ]
9,600.00
[ 4,300.00 ]
8,600.00
1,000.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23/2565 ( 28 ตุลาคม 3107 )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไอเดียเฟอร์นิเจอร์
7017074173
10 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:02:58