รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 49 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ราคาต่อหน่วย 30,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 09/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 1,470,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัทเท็นซอฟท์ จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 26,215.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 1,284,535.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:52:59 น.
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
04 ตุลาคม 2564
เวลา 17:18:35 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างติดตามขออนุมัติหลักการ
2
11 ตุลาคม 2564
เวลา 16:32:47 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างติดตามขออนุมัติหลักการ
3
18 ตุลาคม 2564
เวลา 15:46:20 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
รอการอนุมัติหลักการจาก ผอ.
4
18 ตุลาคม 2564
เวลา 15:46:23 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
รอการอนุมัติหลักการจาก ผอ.
5
18 ตุลาคม 2564
เวลา 15:46:27 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
รอการอนุมัติหลักการจาก ผอ.
6
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:33:48 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลางเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
7
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:33:49 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลางเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
8
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:23:50 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง วันที่ 1 ต.ค.64
9
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:17:14 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง วันที่ 1 พ.ย.64 กรรมการยังกำหนดไม่แล้วเสร็จ
10
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:02:10 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง วันที่ 1 พ.ย.64 และวันที่ 10 พ.ย.64 อนุมัติเมื่อวันที่ 15 พ.ย.64
11
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:13:48 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 25-30 พ.ย.64
12
07 ธันวาคม 2564
เวลา 14:44:42 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน เลขที่ 06/2565 ลงวันที่ 3-20 ธ.ค.64 ยื่นเอกสาร 21 ธ.ค.64 พิจารณาผล 22 ธ.ค.64
13
13 ธันวาคม 2564
เวลา 16:01:23 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน เลขที่ 06/2565 ลงวันที่ 3-20 ธ.ค.64 ยื่นเอกสาร 21 ธ.ค.64 พิจารณาผล 22 ธ.ค.64
14
20 ธันวาคม 2564
เวลา 15:33:05 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน เลขที่ 06/2565 ลงวันที่ 3-20 ธ.ค.64 ยื่นเอกสาร 21 ธ.ค.64 พิจารณาผล 22 ธ.ค.64
15
20 ธันวาคม 2564
เวลา 15:33:05 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน เลขที่ 06/2565 ลงวันที่ 3-20 ธ.ค.64 ยื่นเอกสาร 21 ธ.ค.64 พิจารณาผล 22 ธ.ค.64
16
27 ธันวาคม 2564
เวลา 17:06:50 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
17
04 มกราคม 2565
เวลา 14:40:16 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา
18
10 มกราคม 2565
เวลา 07:59:07 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดทำสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2565
19
17 มกราคม 2565
เวลา 14:02:44 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดทำสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2565
20
20 มกราคม 2565
เวลา 10:55:54 น.
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่ 21 มกราคม 2565
21
24 มกราคม 2565
เวลา 16:04:22 น.
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่ 21 มกราคม 2565
22
31 มกราคม 2565
เวลา 16:40:35 น.
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
รออนุมัติ หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 175 ลงวันที่ 28 ม.ค.65 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
23
31 มกราคม 2565
เวลา 18:01:15 น.
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
รออนุมัติ หนังสือที่ สธ 0422.13/พ 175 ลงวันที่ 28 ม.ค.65 เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
24
04 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:41:05 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
25
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 17:02:08 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
26
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 17:07:44 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
27
08 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:04:37 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
28
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:12:12 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
29
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:59:30 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
30
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:08:59 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
31
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 17:51:07 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
32
07 มีนาคม 2565
เวลา 14:33:54 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
33
14 มีนาคม 2565
เวลา 16:04:57 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
34
21 มีนาคม 2565
เวลา 16:51:03 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
35
28 มีนาคม 2565
เวลา 10:25:56 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
36
04 เมษายน 2565
เวลา 12:29:56 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
37
11 เมษายน 2565
เวลา 13:03:38 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
38
18 เมษายน 2565
เวลา 18:08:49 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
39
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 19:07:00 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65
40
06 มิถุนายน 2565
เวลา 09:52:59 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
เบิกจ่ายตามหนังที่ สธ 0422.13/พ 185 ลงวันที่ 1 ก.พ.65