รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ราคาต่อหน่วย 46,100.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 32/2565 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 138,300.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 46,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 138,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 01 สิงหาคม 2565 เวลา 13:51:08 น.
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
27 กันยายน 2564
เวลา 13:03:39 น.
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุม้ติในหลักการ
2
04 ตุลาคม 2564
เวลา 10:13:25 น.
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุม้ติในหลักการ
3
11 ตุลาคม 2564
เวลา 15:34:39 น.
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุม้ติในหลักการ
4
18 ตุลาคม 2564
เวลา 10:38:28 น.
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุม้ติในหลักการ
5
26 ตุลาคม 2564
เวลา 10:07:47 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
6
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:33:18 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
7
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:35:21 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งมอบสินค้า ภายใน 30 วัน (7 ธ.ค. 64)
8
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:51:11 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบสินค้า ภายใน 30 วัน (7 ธ.ค. 64)
9
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:07:08 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบสินค้า ภายใน 30 วัน (7 ธ.ค. 64)
10
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 12:36:08 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบสินค้า ภายใน 30 วัน (7 ธ.ค. 64)
11
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:07:03 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบสินค้า ภายใน 30 วัน (7 ธ.ค. 64)
12
07 ธันวาคม 2564
เวลา 14:05:27 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบสินค้า ภายใน 30 วัน (7 ธ.ค. 64)
13
07 ธันวาคม 2564
เวลา 14:06:39 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างทางบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
14
13 ธันวาคม 2564
เวลา 10:27:08 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างทางบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
15
13 ธันวาคม 2564
เวลา 10:28:40 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
16
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:12:45 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
17
27 ธันวาคม 2564
เวลา 18:24:18 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
18
04 มกราคม 2565
เวลา 09:35:35 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
19
10 มกราคม 2565
เวลา 09:49:23 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
20
17 มกราคม 2565
เวลา 09:17:21 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
21
24 มกราคม 2565
เวลา 11:27:56 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
22
31 มกราคม 2565
เวลา 14:46:29 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
23
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 12:57:51 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
24
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:20:50 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
25
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:22:42 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
26
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 12:34:20 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
27
07 มีนาคม 2565
เวลา 16:26:53 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
28
14 มีนาคม 2565
เวลา 12:38:45 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
29
21 มีนาคม 2565
เวลา 08:59:08 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
30
28 มีนาคม 2565
เวลา 11:23:33 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
31
04 เมษายน 2565
เวลา 10:36:08 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
32
11 เมษายน 2565
เวลา 09:08:17 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
33
18 เมษายน 2565
เวลา 10:17:24 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
34
25 เมษายน 2565
เวลา 16:11:03 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
35
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 15:44:42 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
36
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 12:08:49 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
37
17 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:04:11 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
38
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:35:49 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
39
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:05:34 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
40
06 มิถุนายน 2565
เวลา 10:26:27 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
41
13 มิถุนายน 2565
เวลา 10:09:18 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
42
20 มิถุนายน 2565
เวลา 09:20:47 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
43
27 มิถุนายน 2565
เวลา 09:34:05 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
44
04 กรกฎาคม 2565
เวลา 09:54:31 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
45
11 กรกฎาคม 2565
เวลา 09:28:41 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
46
18 กรกฎาคม 2565
เวลา 11:37:57 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
47
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:52:49 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
48
01 สิงหาคม 2565
เวลา 13:51:08 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว