รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาด 70 ลิตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ตู้
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ราคาต่อหน่วย 10,500.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 15/2565 ลงวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 10,500.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ยีนพลัส จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 10,300.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 10,300.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13:04:38 น.
ตรวจรับ และส่งเบิก วันที่ 1 มีนาคม 2565
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 16:14:33 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2
04 ตุลาคม 2564
เวลา 11:15:19 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
3
11 ตุลาคม 2564
เวลา 16:23:26 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4
18 ตุลาคม 2564
เวลา 15:00:47 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
5
26 ตุลาคม 2564
เวลา 15:06:22 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:24:27 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:53:53 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
8
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:59:38 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
9
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:47:21 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
10
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:47:03 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
11
13 ธันวาคม 2564
เวลา 13:44:10 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
12
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:02:43 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในวันที่ 24 ธ.ค. 64
13
27 ธันวาคม 2564
เวลา 16:21:37 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 27 ธ.ค. 2564 และประกาศเผยแพร่ร่างวิจารณ์ TOR ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (วันที่ 28-30 ธ.ค. 2564)
14
04 มกราคม 2565
เวลา 09:50:53 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเผยแพร่เชิญชวน 5 วันทำการ (วันที่ 5-11 ม.ค. 65) ยื่นเสนอราคาวันที่ 12 ม.ค. 65 คณะกรรมการพิจารณาผลวันที่ 14 ม.ค. 65
15
10 มกราคม 2565
เวลา 15:30:49 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ประกาศเผยแพร่เชิญชวน 5 วันทำการ (วันที่ 5-11 ม.ค. 65) ยื่นเสนอราคาวันที่ 13 ม.ค. 65 คณะกรรมการพิจารณาผลวันที่ 14 ม.ค. 65
16
17 มกราคม 2565
เวลา 13:22:10 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างคณะกรรมการประชุมพิจารณาผล วันที่ 14 - 17 ม.ค. 65
17
24 มกราคม 2565
เวลา 14:05:56 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะวันที่ 21 ม.ค. 65 อยู่ระหว่างรอพ้นอุทธรณ์ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 65 - 1 ก.พ. 65 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 4 ก.พ. 65
18
31 มกราคม 2565
เวลา 11:25:46 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะวันที่ 21 ม.ค. 65 อยู่ระหว่างรอพ้นอุทธรณ์ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 65 - 1 ก.พ. 65 และจะลงนามในสัญญาในวันที่ 4 ก.พ. 65
19
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:49:18 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 5 เม.ย. 65
20
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:11:59 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 5 เม.ย. 65
21
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:03:48 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 5 เม.ย. 65
22
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 12:37:42 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 5 เม.ย. 65
23
07 มีนาคม 2565
เวลา 11:18:22 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
24
14 มีนาคม 2565
เวลา 11:13:58 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย
25
21 มีนาคม 2565
เวลา 13:04:38 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ตรวจรับ และส่งเบิก วันที่ 1 มีนาคม 2565