ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 15:46:10
2 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 15:47:34
3 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 15:53:04
4 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 11:10:47
5 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 16:11:30
6 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 15:51:21
7 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 14:48:53
8 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง
- ( - )
-
-
26 ตุลาคม 2564
เวลา 14:56:33
9 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:57:00
10 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้าง
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:44:47
11 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างเสนอกรมขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:46:14
12 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างกรมขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:24:45
13 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างกรมขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:01:56
14 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางประชุมวันที่ 21 ธ.ค. 64
- ( - )
-
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 11:57:27
15 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางประชุมวันที่ 28 ธ.ค. 64
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 13:53:15
16 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คณะกรรมการประชุมคำนวนราคากลางเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท และอยู่ระหว่างส่งเอกสารเสนอกรมอนุมัติราคากลาง
- ( - )
-
-
04 มกราคม 2565
เวลา 09:31:31
17 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
คณะกรรมการประชุมคำนวนราคากลางเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท และอยู่ระหว่างส่งเอกสารเสนอกรมอนุมัติราคากลาง
- ( - )
-
-
04 มกราคม 2565
เวลา 09:35:27
18 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
คณะกรรมการประชุมคำนวนราคากลางเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการขออนุมัติราคากลาง
- ( - )
-
-
10 มกราคม 2565
เวลา 13:34:23
19 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
คณะกรรมการประชุมคำนวนราคากลางเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการขออนุมัติราคากลาง
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 11:49:31
20 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
กรมอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 (ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท) และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
- ( - )
-
-
24 มกราคม 2565
เวลา 13:58:24
21 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
กรมอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 (ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท) และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
- ( - )
-
-
31 มกราคม 2565
เวลา 10:39:16
22 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
1. เดิมดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก (กรมอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 (ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท) และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง) 2. สคร.8 อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีคัดเลือกเป็นวิธี e-bidding เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมเสนออนุมัติยกเลิกโครงการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธี e-bidding
- ( - )
-
-
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:32:11
23 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
1. เดิมดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก (กรมอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 (ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท) และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง) 2. สคร.8 อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีคัดเลือกเป็นวิธี e-bidding เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมเสนออนุมัติยกเลิกโครงการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธี e-bidding
- ( - )
-
-
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:33:11
24 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
1. เดิมดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก (กรมอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 (ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท) และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง) 2. สคร.8 อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีคัดเลือกเป็นวิธี e-bidding เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมเสนออนุมัติยกเลิกโครงการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธี e-bidding
- ( - )
-
-
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:35:40
25 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
1. เดิมดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก (กรมอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 (ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท) และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง) 2. คณะกรรมฯ ประชุมจัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 ราคากลางที่คำนวณได้ 72,779,000 บาท สูงกว่างบประมาณ 1,431,600 บาทคิดเป็นร้อยละ 2 และอยู่ระหว่างกรมเสนอขออนุมัติราคากลาง
- ( - )
-
-
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:51:20
26 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
1. เดิมดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก (กรมอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 (ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท) และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง) 2. คณะกรรมฯ ประชุมจัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 ราคากลางที่คำนวณได้ 72,779,000 บาท สูงกว่างบประมาณ 1,431,600 บาทคิดเป็นร้อยละ 2 และอยู่ระหว่างกรมเสนอจัดทำรายงานขอจ้าง
- ( - )
-
-
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:07:22
27 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
1. เดิมดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก (กรมอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 (ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน 72,660,900 บาท) และอยู่ระหว่างกรมดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง) 2. คณะกรรมฯ ประชุมจัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 ราคากลางที่คำนวณได้ 72,779,000 บาท สูงกว่างบประมาณ 1,431,600 บาทคิดเป็นร้อยละ 2 และอยู่ระหว่างกรมอนุมัติรายงานขอจ้าง
- ( - )
-
-
07 มีนาคม 2565
เวลา 11:12:13
28 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
สิ้นสุดร่างวิจารณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างกรม จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ( - )
-
-
14 มีนาคม 2565
เวลา 11:04:17
29 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
กรมฯ ประกาศเชิญชวนวันที่ 17 - 24 มี.ค. 65 กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 25 มี.ค. 65 และคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นัดประชุมวันที่ 28 มี.ค. 65
- ( - )
-
-
21 มีนาคม 2565
เวลา 12:54:08
30 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประชุมเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุดคือห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง จำนวนเงิน 63,400,000.00 บาท ต่ำกว่างบประมาณร้อยละ 12.54 ต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 14.79 และอยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กรมจัดทำรายงานขออนุมัติจ้าง
- ( - )
-
-
04 เมษายน 2565
เวลา 11:10:34
31 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประชุมเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุดคือห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง จำนวนเงิน 63,400,000.00 บาท ต่ำกว่างบประมาณร้อยละ 12.54 ต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 14.79 และอยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กรมจัดทำรายงานขออนุมัติจ้าง
- ( - )
-
-
11 เมษายน 2565
เวลา 13:35:08
32 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 0.00 ]
0.00
71,347,400.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประชุมเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุดคือห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง จำนวนเงิน 63,400,000.00 บาท ต่ำกว่างบประมาณร้อยละ 12.54 ต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 14.79 และอยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กรมจัดทำรายงานขออนุมัติจ้าง
- ( - )
-
-
18 เมษายน 2565
เวลา 10:55:46
33 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประชุมเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุดคือห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง จำนวนเงิน 63,400,000.00 บาท ต่ำกว่างบประมาณร้อยละ 12.54 ต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 14.79 และอยู่ระหว่างกรมจัดทำรายงานขออนุมัติจ้าง
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
25 เมษายน 2565
เวลา 08:55:49
34 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และอยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
03 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:08:24
35 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และอยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:56:10
36 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างกรมฯ จัดทำร่างสัญญา
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
17 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:53:06
37 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างกรมฯ จัดทำร่างสัญญา
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 12:17:11
38 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างกรมฯ จัดทำร่างสัญญา
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:06:45
39 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างกรมฯ จัดทำร่างสัญญา
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
06 มิถุนายน 2565
เวลา 14:05:26
40 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างกรมฯ จัดทำร่างสัญญา
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
13 มิถุนายน 2565
เวลา 11:34:52
41 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างกรมฯ จัดทำร่างสัญญา
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
20 มิถุนายน 2565
เวลา 10:30:34
42 2565 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 71,347,400.00 ]
71,347,400.00
[ 63,400,000.00 ]
63,400,000.00
7,947,400.00
ดำเนินการ
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างกรมฯ ส่งร่างสัญญาให้กองกฏหมายตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65
- ( - )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
-
27 มิถุนายน 2565
เวลา 11:59:34