รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ราคาต่อหน่วย 42,500.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 85,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:52 น.
ส่งเบิก
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
28 กันยายน 2564
เวลา 08:16:00 น.
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดซื้อ
2
04 ตุลาคม 2564
เวลา 16:10:58 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติแผนจัดซื้อประกาศขึ่นเวปไซน์หน่วยงาน
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 16:17:03 น.
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเป็คและราคากลาง
4
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:48:38 น.
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเป็คและราคากลาง
5
26 ตุลาคม 2564
เวลา 14:06:59 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:12:02 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
7
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:42:35 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
8
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:10:41 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
9
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:53:43 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
10
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:36:07 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
11
13 ธันวาคม 2564
เวลา 10:43:10 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
12
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:35:38 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
13
27 ธันวาคม 2564
เวลา 11:33:15 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
14
04 มกราคม 2565
เวลา 11:27:01 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
15
10 มกราคม 2565
เวลา 11:32:05 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
16
18 มกราคม 2565
เวลา 08:25:47 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
17
24 มกราคม 2565
เวลา 09:09:52 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
18
31 มกราคม 2565
เวลา 11:32:16 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างลงนามในใบสั่งซื้อ
19
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:25:31 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งมอบงาน ครบกำหนดวันที่ 2 มี.ค. 65
20
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:31:25 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งมอบงาน ครบกำหนดวันที่ 2 มี.ค. 65
21
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:34:09 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบงาน ครบกำหนดวันที่ 2 มี.ค. 65
22
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:07:39 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบงาน ครบกำหนดวันที่ 2 มี.ค. 65
23
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:26:46 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบงาน ครบกำหนดวันที่ 2 มี.ค. 65
24
07 มีนาคม 2565
เวลา 14:14:22 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบงาน ครบกำหนดวันที่ 2 มี.ค. 65
25
14 มีนาคม 2565
เวลา 14:44:21 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งมอบงาน ครบกำหนดวันที่ 2 มี.ค. 65
26
28 มีนาคม 2565
เวลา 16:00:52 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก