รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คัน
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ราคาต่อหน่วย 854,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 17/2565 ลงวันที่ 05 พฤศจิกายน 3108
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 854,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หจก สิทธิเดช บอดี้ทรัค แอนด์ แมชชินเนอรี่
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีคัดเลือก ราคาจัดหาต่อหน่วย 854,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 854,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:41:05 น.
ส่งเบิก
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
28 กันยายน 2564
เวลา 08:12:48 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดซื้อ
2
04 ตุลาคม 2564
เวลา 16:11:51 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเป็ค
3
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:58:17 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเป็ค
4
26 ตุลาคม 2564
เวลา 13:56:37 น.
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:45:02 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติสเปคและราคากลาง
6
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:38:26 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติสเปคและราคากลาง
7
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:05:22 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนวิธีการจัดหา จึงเริ่มดำเนินการใหม่
8
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:43:13 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนวิธีการจัดหา จึงเริ่มดำเนินการใหม่
9
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:29:43 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนวิธีการจัดหา จึงเริ่มดำเนินการใหม่
10
13 ธันวาคม 2564
เวลา 10:24:49 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทำประกาศเชิญชวน
11
20 ธันวาคม 2564
เวลา 13:31:42 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนให้ผู้รับจ้างมายื่นข้อเสนอ
12
27 ธันวาคม 2564
เวลา 11:31:30 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ยื่นซองทาง email วันที่ 5 มกราคม 2565
13
04 มกราคม 2565
เวลา 11:24:30 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ยกเลิกวิธีจัดหา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
14
10 มกราคม 2565
เวลา 09:40:30 น.
58%
วิธีคัดเลือก
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมวันที่ 10 ม.ค. 2565
15
18 มกราคม 2565
เวลา 08:23:46 น.
58%
วิธีคัดเลือก
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมวันที่ 10 ม.ค. 2565
16
24 มกราคม 2565
เวลา 09:28:54 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประชุมวันที่ 10 ม.ค. 2565
17
31 มกราคม 2565
เวลา 11:16:25 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ
18
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:01:18 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ
19
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:24:07 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ
20
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:06:00 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ
21
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:17:29 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ
22
07 มีนาคม 2565
เวลา 13:54:20 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ
23
14 มีนาคม 2565
เวลา 14:27:50 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ
24
28 มีนาคม 2565
เวลา 15:54:31 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ
25
11 เมษายน 2565
เวลา 12:07:01 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอหนังสืออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจากกรมบัญชีกลาง
26
18 เมษายน 2565
เวลา 12:58:40 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างรอหนังสืออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจากกรมบัญชีกลาง
27
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:20:42 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
แจ้งผู้ชนะให้ลงนามในสัญญา
28
24 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:27:42 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
แจ้งผู้ชนะให้ลงนามในสัญญา
29
31 พฤษภาคม 2565
เวลา 16:54:03 น.
92%
วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
รายงานผลการตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างจัดเอกสารส่งเบิก
30
06 มิถุนายน 2565
เวลา 09:41:05 น.
100%
วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิก