รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ รถปฏิบัติการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คัน
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ราคาต่อหน่วย 3,959,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 3,959,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 3,959,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 3,959,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 15:47:15 น.
ส่งเบิก
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
28 กันยายน 2564
เวลา 08:09:08 น.
0%
e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ
2
04 ตุลาคม 2564
เวลา 16:10:45 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเป็ค
3
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:49:44 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเป็ค
4
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:49:49 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเป็ค
5
26 ตุลาคม 2564
เวลา 13:46:28 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเป็ค
6
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:43:44 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติสเปคและราคากลาง
7
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:35:57 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติสเปคและราคากลาง
8
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:03:33 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติสเปคและราคากลาง
9
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:42:19 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติสเปคและราคากลาง
10
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:28:31 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติสเปคและราคากลาง
11
13 ธันวาคม 2564
เวลา 10:22:10 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
12
20 ธันวาคม 2564
เวลา 10:30:45 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมพิจารณาผลการจัดซ์้อจัดจ้าง
13
20 ธันวาคม 2564
เวลา 13:30:20 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมพิจารณาผลการจัดซ์้อจัดจ้าง
14
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:30:11 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมพิจารณาผลการจัดซ์้อจัดจ้าง
15
27 ธันวาคม 2564
เวลา 11:29:04 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมพิจารณาผลการจัดซ์้อจัดจ้าง
16
04 มกราคม 2565
เวลา 11:22:20 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมพิจารณาผลการจัดซ์้อจัดจ้าง
17
10 มกราคม 2565
เวลา 09:35:28 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
รายงานขออนุมัติรายละเอียด
18
18 มกราคม 2565
เวลา 08:23:20 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
รายงานขออนุมัติรายละเอียด
19
24 มกราคม 2565
เวลา 09:26:57 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งมอบ สิ้นสุด พค 2565
20
31 มกราคม 2565
เวลา 10:42:56 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนด วันที่ 19 พ.ค. 2565
21
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 12:57:04 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 19 พ.ค. 2565
22
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:22:23 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 19 พ.ค. 2565
23
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:05:19 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 19 พ.ค. 2565
24
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:15:24 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 19 พ.ค. 2565
25
07 มีนาคม 2565
เวลา 13:52:02 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 19 พ.ค. 2565
26
14 มีนาคม 2565
เวลา 14:13:44 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 19 พ.ค. 2565
27
28 มีนาคม 2565
เวลา 15:47:15 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิก