รายละเอียด งบลงทุน


จ้างก่อสร้าง ห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ราคาต่อหน่วย 2,620,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 2,620,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หจก.เชิดชูการช่าง
ประเภท สิ่งก่อสร้างปีเดียว วิธีซื้อจ้าง จ้างก่อสร้าง / วิธีคัดเลือก ราคาจัดหาต่อหน่วย 2,618,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 2,618,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:26:02 น.
ส่งเบิกแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
27 กันยายน 2564
เวลา 16:25:43 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp เว็ปไซต์กรมควบคุมโรค
2
04 ตุลาคม 2564
เวลา 09:42:30 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 09:42:45 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
4
04 ตุลาคม 2564
เวลา 09:44:49 น.
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
5
04 ตุลาคม 2564
เวลา 09:46:59 น.
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างนัดประชุมทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
6
04 ตุลาคม 2564
เวลา 09:47:25 น.
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างนัดประชุมทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
7
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:49:15 น.
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการแล้ว 14 ต.ค. 2564
8
26 ตุลาคม 2564
เวลา 13:31:03 น.
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการแล้ว 14 ต.ค. 2564
9
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:31:04 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
10
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:37:20 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
11
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:35:30 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง
12
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:00:03 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอ ผอ อนุมัติ
13
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:40:20 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศเชิญชวนห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ
14
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:26:54 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศเชิญชวนห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ
15
13 ธันวาคม 2564
เวลา 10:17:21 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
16
20 ธันวาคม 2564
เวลา 10:29:21 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
17
27 ธันวาคม 2564
เวลา 11:13:42 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ยกเลิก
18
27 ธันวาคม 2564
เวลา 11:27:34 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างทำหนังสือให้ผู้ประกอบการทำ BOQ เพื่อจะได้ทำหนังสือเชิญมาเซ็นสัญญาต่อไป
19
04 มกราคม 2565
เวลา 13:37:40 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญ หจก.เชิดชูการช่าง เข้ามาทำสัญญาจ้างกับทางหน่วยงาน
20
10 มกราคม 2565
เวลา 10:12:25 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญ หจก.เชิดชูการช่าง เข้ามาทำสัญญาจ้างกับทางหน่วยงาน
21
18 มกราคม 2565
เวลา 08:22:44 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญ หจก.เชิดชูการช่าง เข้ามาทำสัญญาจ้างกับทางหน่วยงาน
22
24 มกราคม 2565
เวลา 10:07:32 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
23
31 มกราคม 2565
เวลา 13:58:53 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
24
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:12:09 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
25
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:13:53 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
26
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:03:38 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
27
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:04:23 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
28
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:13:39 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
29
07 มีนาคม 2565
เวลา 13:34:13 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
30
14 มีนาคม 2565
เวลา 13:59:40 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
31
22 มีนาคม 2565
เวลา 09:04:14 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
32
28 มีนาคม 2565
เวลา 10:49:18 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
33
05 เมษายน 2565
เวลา 08:05:44 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
34
11 เมษายน 2565
เวลา 13:09:43 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
35
25 เมษายน 2565
เวลา 10:05:43 น.
83%
วิธีคัดเลือก
PO
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
36
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:17:45 น.
83%
วิธีคัดเลือก
PO
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
37
24 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:25:44 น.
83%
วิธีคัดเลือก
PO
อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ฐานราก ตามสัญญาเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 และแก้ไขสัญญาคืนค่าเสาเข็ม
38
31 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:41:44 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
39
06 มิถุนายน 2565
เวลา 09:37:01 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ส่งเบิกงวดที่ 1
40
13 มิถุนายน 2565
เวลา 08:35:25 น.
92%
วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
ผรจ ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว 25 พ.ค. 65 อยู่ระหว่าง ส่งเบิกงวดที่ 1
41
04 กรกฎาคม 2565
เวลา 11:56:56 น.
92%
วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
ผรจ ส่งมอบงานงวด 2-3 วันที่ 30 มิ.ย. 65 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาลดค่าปรับตาม ว 693 และจะตรวจรับวันที่ 5 กค 65
42
11 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:56:02 น.
92%
วิธีคัดเลือก
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับวันที่ 5 กค 65 อยู่ระหว่างสรุปผลและส่งเอกสารรายงานผลต่อผู้แต่งตั้ง
43
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 09:26:02 น.
100%
วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว