รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ราคาต่อหน่วย 185,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 1/2565 ลงวันที่ 08 ธันวาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 185,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริค แอนด์ ไลท์ติ้ง
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 185,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 185,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:16:54 น.
ดำเนินการส่งเบิกเงินแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
04 ตุลาคม 2564
เวลา 16:02:23 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
2
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:51:30 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
3
26 ตุลาคม 2564
เวลา 13:35:06 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
4
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:33:49 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
5
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:37:42 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
6
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:01:37 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
สรุปสเป็คและราคากลางเสนอ ผอ อนุมัติ
7
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:07:05 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
สรุปสเป็คและราคากลางเสนอ ผอ อนุมัติ
8
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:27:15 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
สรุปสเป็คและราคากลางเสนอ ผอ อนุมัติ
9
13 ธันวาคม 2564
เวลา 10:18:46 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน
10
20 ธันวาคม 2564
เวลา 10:13:35 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน
11
10 มกราคม 2565
เวลา 09:41:00 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน
12
18 มกราคม 2565
เวลา 08:22:52 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน
13
24 มกราคม 2565
เวลา 09:30:11 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกเงินแล้ว
14
31 มกราคม 2565
เวลา 14:05:18 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกเงินแล้ว
15
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:56:46 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกเงินแล้ว
16
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:11:06 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกเงินแล้ว
17
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:16:53 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ดำเนินการส่งเบิกเงินแล้ว