รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องมือวัดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ราคาต่อหน่วย 14,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 5/2565 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 42,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 13,910.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 41,730.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 08 สิงหาคม 2565 เวลา 11:58:02 น.
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 11:35:28 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ สธ 0427.1.5/943 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
2
28 กันยายน 2564
เวลา 10:55:49 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
นัดหมายประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง วันที่ 8 ต.ค. 64
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 12:25:28 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
นัดหมายประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง วันที่ 8 ต.ค. 64
4
11 ตุลาคม 2564
เวลา 14:53:02 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
5
18 ตุลาคม 2564
เวลา 16:09:07 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
6
25 ตุลาคม 2564
เวลา 15:26:14 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อและประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
7
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:29:06 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา และนัดหมายผู้ขายลงนามในสัญญา
8
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:35:22 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา และนัดหมายผู้ขายลงนามในสัญญา
9
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:28:53 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา และนัดหมายผู้ขายลงนามในสัญญา
10
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:29:18 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
11
18 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:56:47 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
12
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:06:30 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
13
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:26:25 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
14
13 ธันวาคม 2564
เวลา 15:03:05 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
15
20 ธันวาคม 2564
เวลา 16:15:29 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
16
27 ธันวาคม 2564
เวลา 18:35:13 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
17
10 มกราคม 2565
เวลา 11:56:02 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
18
17 มกราคม 2565
เวลา 16:07:04 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
19
31 มกราคม 2565
เวลา 10:22:57 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
20
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:27:03 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
21
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:27:48 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
22
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:51:16 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
23
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:51:55 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
24
07 มีนาคม 2565
เวลา 14:26:45 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
25
14 มีนาคม 2565
เวลา 16:02:29 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
26
21 มีนาคม 2565
เวลา 16:13:30 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
27
29 มีนาคม 2565
เวลา 10:20:36 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
28
04 เมษายน 2565
เวลา 18:32:09 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
29
26 เมษายน 2565
เวลา 13:00:47 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
30
03 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:02:03 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
31
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 19:52:26 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
32
24 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:58:05 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
33
31 พฤษภาคม 2565
เวลา 15:26:08 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
34
06 มิถุนายน 2565
เวลา 16:37:35 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
35
20 มิถุนายน 2565
เวลา 11:32:59 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
36
27 มิถุนายน 2565
เวลา 15:42:38 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
37
04 กรกฎาคม 2565
เวลา 14:21:41 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
38
11 กรกฎาคม 2565
เวลา 17:07:30 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
39
18 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:06:45 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
40
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 15:49:18 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
41
01 สิงหาคม 2565
เวลา 10:29:40 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
42
08 สิงหาคม 2565
เวลา 11:58:02 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว