รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาด 200 ลิตร แบบตู้นอน (ฝาบน) สำหรับเก็บตัวอย่างทางชีวภาพและน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ตู้
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ราคาต่อหน่วย 214,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 31/2565 ลงวันที่ 08 สิงหาคม 3108
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 428,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 168,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 336,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 12:18:59 น.
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 14:04:25 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ สธ 0427.1.5/1032 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
2
28 กันยายน 2564
เวลา 10:41:00 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ สธ 0427.1.5/1032 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 12:15:46 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
นัดหมายประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางวันที่ 12 ต.ค. 2564
4
11 ตุลาคม 2564
เวลา 14:48:31 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
นัดหมายประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางวันที่ 12 ต.ค. 2564
5
18 ตุลาคม 2564
เวลา 16:21:59 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
6
25 ตุลาคม 2564
เวลา 14:40:10 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
7
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:01:26 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
8
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:10:08 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
9
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:33:03 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
10
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 18:00:10 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
11
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:43:33 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
12
13 ธันวาคม 2564
เวลา 14:57:58 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
13
20 ธันวาคม 2564
เวลา 16:10:56 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
14
27 ธันวาคม 2564
เวลา 18:26:49 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
15
10 มกราคม 2565
เวลา 11:48:31 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
16
17 มกราคม 2565
เวลา 15:46:54 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
17
31 มกราคม 2565
เวลา 10:25:56 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อยื่นข้อเสนอ
18
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:19:17 น.
50%
วิธีคัดเลือก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ยกเลิก
19
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:19:45 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อ
20
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:17:19 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อ
21
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:42:46 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างขออนุมัติสเปคและราคากลาง
22
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:53:41 น.
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างขออนุมัติสเปคและราคากลาง
23
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:18:27 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา
24
07 มีนาคม 2565
เวลา 14:12:16 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา
25
14 มีนาคม 2565
เวลา 15:58:52 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา
26
21 มีนาคม 2565
เวลา 16:10:08 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา
27
29 มีนาคม 2565
เวลา 09:21:34 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา
28
04 เมษายน 2565
เวลา 18:30:45 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาฯ (วันที่ 4- 8 เม.ย. 65)
29
18 เมษายน 2565
เวลา 14:27:35 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาฯ (วันที่ 4- 8 เม.ย. 65) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
30
26 เมษายน 2565
เวลา 12:58:38 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
31
03 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:57:15 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
32
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 19:49:41 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
33
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 19:50:05 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
34
24 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:56:44 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
35
31 พฤษภาคม 2565
เวลา 15:24:29 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
36
06 มิถุนายน 2565
เวลา 16:35:54 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
37
13 มิถุนายน 2565
เวลา 14:12:22 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
38
20 มิถุนายน 2565
เวลา 11:30:10 น.
50%
e-bidding
มีวิจารณ์ร่างประกาศ
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง
39
20 มิถุนายน 2565
เวลา 11:30:50 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกาศ ฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายน 2565
40
27 มิถุนายน 2565
เวลา 15:32:37 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - ประกาศเชิญชวน ระหว่างระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 27 มิถุนายน 2565
41
04 กรกฎาคม 2565
เวลา 14:18:49 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
42
11 กรกฎาคม 2565
เวลา 17:04:01 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding - อยู่ระหว่างให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (8-22 กรกฎาคม 2565)- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
43
11 กรกฎาคม 2565
เวลา 17:04:29 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (8-22 กรกฎาคม 2565)- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
44
18 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:04:16 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (8-22 กรกฎาคม 2565)- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
45
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 15:47:26 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างนัดหมายลงนามในสัญญา
46
01 สิงหาคม 2565
เวลา 10:27:22 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างนัดหมายลงนามในสัญญา
47
08 สิงหาคม 2565
เวลา 11:44:10 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - ลงนามในสัญญาวันที่ 8 สิงหาคม 2565
48
15 สิงหาคม 2565
เวลา 11:54:20 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - ลงนามในสัญญาวันที่ 8 สิงหาคม 2565
49
15 สิงหาคม 2565
เวลา 15:04:30 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - ลงนามในสัญญาวันที่ 8 สิงหาคม 2565
50
15 สิงหาคม 2565
เวลา 15:05:14 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
- ยกเลิกการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก และดำเนินการโดยวิธี e-bidding ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 - ลงนามในสัญญาวันที่ 8 สิงหาคม 2565
51
22 สิงหาคม 2565
เวลา 08:45:03 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
52
29 สิงหาคม 2565
เวลา 15:51:07 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
53
05 กันยายน 2565
เวลา 14:27:21 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
54
12 กันยายน 2565
เวลา 10:19:26 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
55
12 กันยายน 2565
เวลา 11:27:08 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 dd
56
12 กันยายน 2565
เวลา 11:27:16 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
57
19 กันยายน 2565
เวลา 10:49:51 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
58
26 กันยายน 2565
เวลา 13:28:45 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
59
03 ตุลาคม 2565
เวลา 09:20:09 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
60
10 ตุลาคม 2565
เวลา 16:52:13 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
61
17 ตุลาคม 2565
เวลา 11:14:16 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
62
22 ตุลาคม 2565
เวลา 12:18:59 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว