ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
กรมควบคุมโรคประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 22 พ.ย. 2564
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:42:13
2 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ตาม คส. กรมควบคุมโรค ที่ 1982/2564 ลว. 19 พ.ย. 64
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:13:19
3 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ตาม คส. กรมควบคุมโรค ที่ 1982/2564 ลว. 19 พ.ย. 64
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 14:08:16
4 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ตาม คส. กรมควบคุมโรค ที่ 1982/2564 ลว. 19 พ.ย. 64
- ( - )
-
-
14 ธันวาคม 2564
เวลา 08:36:20
5 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ตาม คส. กรมควบคุมโรค ที่ 1982/2564 ลว. 19 พ.ย. 64
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 13:44:24
6 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ตาม คส. กรมควบคุมโรค ที่ 1982/2564 ลว. 19 พ.ย. 64
- ( - )
-
-
04 มกราคม 2565
เวลา 13:14:44
7 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ตาม คส. กรมควบคุมโรค ที่ 1982/2564 ลว. 19 พ.ย. 64
- ( - )
-
-
10 มกราคม 2565
เวลา 14:22:11
8 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คณะกรรมการกำหนดแบบรูปและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 12-13 มกราคม 2565
- ( - )
-
-
17 มกราคม 2565
เวลา 15:16:15
9 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คณะกรรมการกำหนดแบบรูปและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 12-13 มกราคม 2565
- ( - )
-
-
24 มกราคม 2565
เวลา 15:39:51
10 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คณะกรรมการกำหนดแบบรูปและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 12-13 มกราคม 2565 ขออนุมัติเสปคและราคากลางไปกรมฯ
- ( - )
-
-
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 12:17:28
11 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คณะกรรมการกำหนดแบบรูปและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 12-13 มกราคม 2565 ขออนุมัติเสปคและราคากลางไปกรมฯ
- ( - )
-
-
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:04:06
12 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
กรมอนุมัติ เปลี่ยนวิธีการจัดหาจากคัดเลือก เป็น ebidding และแต่งตั้งคกก.กำหนดแบบรูปและราคากลาง ตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลว. 31 ม.ค. 65
- ( - )
-
-
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:28:27
13 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
กรมอนุมัติ เปลี่ยนวิธีการจัดหาจากคัดเลือก เป็น ebidding และแต่งตั้งคกก.กำหนดแบบรูปและราคากลาง ตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลว. 31 ม.ค. 65 ประชุม คกก.วันที่ 10 มี.ค. 2565
- ( - )
-
-
07 มีนาคม 2565
เวลา 10:25:41
14 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คกก.กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคกก.กำหนดราคากลาง รายงานผลและขออนุมัติแบบรูปและราคากลางไปกรมควบคุมโรค ตามหนังสือ สธ 0428.1/486 ลว. 11 มี.ค. 2565
- ( - )
-
-
14 มีนาคม 2565
เวลา 11:08:21
15 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คกก.กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคกก.กำหนดราคากลาง รายงานผลและขออนุมัติแบบรูปและราคากลางไปกรมควบคุมโรค ตามหนังสือ สธ 0428.1/486 ลว. 11 มี.ค. 2565
- ( - )
-
-
21 มีนาคม 2565
เวลา 13:54:03
16 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คกก.กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคกก.กำหนดราคากลาง รายงานผลและขออนุมัติแบบรูปและราคากลางไปกรมควบคุมโรค ตามหนังสือ สธ 0428.1/486 ลว. 11 มี.ค. 2565
- ( - )
-
-
28 มีนาคม 2565
เวลา 09:32:55
17 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คกก.กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคกก.กำหนดราคากลาง รายงานผลและขออนุมัติแบบรูปและราคากลางไปกรมควบคุมโรค ตามหนังสือ สธ 0428.1/486 ลว. 11 มี.ค. 2565
- ( - )
-
-
04 เมษายน 2565
เวลา 13:28:31
18 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คกก.กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคกก.กำหนดราคากลาง รายงานผลและขออนุมัติแบบรูปและราคากลางไปกรมควบคุมโรค ตามหนังสือ สธ 0428.1/486 ลว. 11 มี.ค. 2565
- ( - )
-
-
11 เมษายน 2565
เวลา 12:19:53
19 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คกก.กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคกก.กำหนดราคากลาง รายงานผลและขออนุมัติแบบรูปและราคากลางไปกรมควบคุมโรค ตามหนังสือ สธ 0428.1/486 ลว. 11 มี.ค. 2565
- ( - )
-
-
18 เมษายน 2565
เวลา 09:48:24
20 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คกก.กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคกก.กำหนดราคากลาง รายงานผลและขออนุมัติแบบรูปและราคากลางไปกรมควบคุมโรค ตามหนังสือ สธ 0428.1/486 ลว. 11 มี.ค. 2565
- ( - )
-
-
25 เมษายน 2565
เวลา 09:32:17
21 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
คกก.กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคกก.กำหนดราคากลาง รายงานผลและขออนุมัติแบบรูปและราคากลางไปกรมควบคุมโรค ตามหนังสือ สธ 0428.1/486 ลว. 11 มี.ค. 2565
- ( - )
-
-
03 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:44:41
22 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานขอซื้อของจ้าง โดยกองบริหารการคลัง
- ( - )
-
-
03 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:50:13
23 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานขอซื้อของจ้าง โดยกองบริหารการคลัง
- ( - )
-
-
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:48:28
24 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานขอซื้อของจ้าง โดยกองบริหารการคลัง
- ( - )
-
-
17 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:33:16
25 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอกรมควบคุมโรคลงนาม โดยกองบริหารการคลังเป็นผู้ดำเนินการ
- ( - )
-
-
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:31:15
26 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
กรมควบคุมโรคประกาศเชิญชวนลว. 25 พ.ค. 2565 และกำหนดให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ ในวันที่ 2 มิ.ย. 2565
- ( - )
-
-
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:31:13
27 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ วันที่ 6 มิ.ย. 65
- ( - )
-
-
06 มิถุนายน 2565
เวลา 14:24:10
28 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ วันที่ 6 มิ.ย. 65 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาไปยังกรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
13 มิถุนายน 2565
เวลา 13:58:33
29 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ วันที่ 6 มิ.ย. 65 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาไปยังกรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
21 มิถุนายน 2565
เวลา 08:40:42
30 2565 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 หลัง [ 18,239,800.00 ]
18,239,800.00
[ 0.00 ]
0.00
18,239,800.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ วันที่ 6 มิ.ย. 65 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาไปยังกรมควบคุมโรค
- ( - )
-
-
27 มิถุนายน 2565
เวลา 11:31:52