รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ ตู้แช่แข็งเก็บวัคซีน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ตู้
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ราคาต่อหน่วย 100,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 18/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท กิบไทย จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 91,378.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 91,378.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:44:00 น.
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 20:00:29 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
จัดทำรายงานขออนุมัติสเปคและราคากลาง
2
27 กันยายน 2564
เวลา 22:02:27 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
จัดทำรายงานขออนุมัติสเปคและราคากลาง
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:57:24 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
จัดทำรายงานขออนุมัติสเปคและราคากลาง
4
11 ตุลาคม 2564
เวลา 19:33:06 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
จัดทำรายงานขออนุมัติสเปคและราคากลาง
5
18 ตุลาคม 2564
เวลา 16:14:17 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัติสเปคและราคากลาง
6
25 ตุลาคม 2564
เวลา 15:23:31 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกาศรา่งเอกสารถึงวันที่ 26 ต.ค. 64
7
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:44:55 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคา
8
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:41:07 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
เสนอลงนามประกาศประกวดราคา
9
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:58:13 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
กำหนดจัดประชุมพิจารณาผลวันที่ 19 พ.ย. 64
10
24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:18:33 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
กำหนดจัดประชุมพิจารณาผลวันที่ 19 พ.ย. 64
11
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:22:39 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
12
07 ธันวาคม 2564
เวลา 11:56:09 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
13
13 ธันวาคม 2564
เวลา 19:38:33 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
14
20 ธันวาคม 2564
เวลา 15:40:29 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
15
27 ธันวาคม 2564
เวลา 14:10:44 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา
16
05 มกราคม 2565
เวลา 09:36:48 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา
17
10 มกราคม 2565
เวลา 19:57:11 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างเสนออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
18
17 มกราคม 2565
เวลา 14:05:42 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างเสนออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
19
24 มกราคม 2565
เวลา 15:39:57 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดหมายทำสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 65
20
31 มกราคม 2565
เวลา 16:22:20 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 65 รอส่งมอบ
21
05 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 23:14:40 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
22
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:20:23 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
23
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:36:28 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
24
03 มีนาคม 2565
เวลา 09:12:42 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
25
07 มีนาคม 2565
เวลา 18:28:47 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
26
14 มีนาคม 2565
เวลา 11:30:21 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
27
21 มีนาคม 2565
เวลา 14:49:28 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
28
28 มีนาคม 2565
เวลา 09:44:54 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
29
04 เมษายน 2565
เวลา 13:56:25 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
30
11 เมษายน 2565
เวลา 14:51:54 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
31
19 เมษายน 2565
เวลา 09:18:34 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
32
25 เมษายน 2565
เวลา 10:00:40 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
33
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 18:21:36 น.
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 อยู่ระหว่างตรวจรับ
34
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 15:13:00 น.
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 อยู่ระหว่างตรวจรับ
35
19 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:44:00 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65