รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ราคาต่อหน่วย 1,500,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 17/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 1,495,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 1,495,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:37:42 น.
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 19:33:00 น.
25%
วิธีคัดเลือก
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2
27 กันยายน 2564
เวลา 21:58:05 น.
33%
วิธีคัดเลือก
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการฯ 27 กย.64
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:54:38 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ประชุมคณะกรรมการฯ 27 กย.64
4
04 ตุลาคม 2564
เวลา 15:05:37 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
จัดทำรายงานสเปคและราคากลาง
5
11 ตุลาคม 2564
เวลา 19:29:10 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
จัดทำรายงานสเปคและราคากลาง
6
18 ตุลาคม 2564
เวลา 16:18:14 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
7
25 ตุลาคม 2564
เวลา 15:29:02 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกาศร่างเอกสารถึงวันที่ 26 ต.ค. 64
8
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:46:50 น.
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคา
9
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:34:37 น.
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
เสนอลงนามประกาศประกวดราคา
10
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:03:36 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
กำหนดจัดประชุมพิจารณาผลวันที่ 19 พ.ย. 64
11
24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:17:01 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
กำหนดจัดประชุมพิจารณาผลวันที่ 19 พ.ย. 64
12
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:22:08 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
13
07 ธันวาคม 2564
เวลา 11:55:04 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
14
13 ธันวาคม 2564
เวลา 19:34:38 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
15
13 ธันวาคม 2564
เวลา 19:34:56 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
16
13 ธันวาคม 2564
เวลา 19:35:09 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
17
20 ธันวาคม 2564
เวลา 15:36:17 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
18
27 ธันวาคม 2564
เวลา 14:09:04 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา
19
05 มกราคม 2565
เวลา 09:35:57 น.
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา
20
10 มกราคม 2565
เวลา 19:56:10 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างเสนออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
21
17 มกราคม 2565
เวลา 14:04:10 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดหมายทำสัญญาวันที่ 28 ม.ค. 65
22
24 มกราคม 2565
เวลา 15:36:51 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดหมายทำสัญญาวันที่ 27 ม.ค. 65
23
31 มกราคม 2565
เวลา 16:15:36 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
สัญญาวันที่ 27 ม.ค. 65 รอส่งมอบ
24
05 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 23:04:56 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
25
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14:20:08 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
26
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:36:14 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
27
03 มีนาคม 2565
เวลา 09:10:39 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
28
07 มีนาคม 2565
เวลา 18:33:03 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
29
14 มีนาคม 2565
เวลา 11:27:15 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
30
21 มีนาคม 2565
เวลา 14:51:43 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
31
28 มีนาคม 2565
เวลา 09:41:33 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
32
04 เมษายน 2565
เวลา 13:57:00 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
33
11 เมษายน 2565
เวลา 14:49:43 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
34
19 เมษายน 2565
เวลา 09:19:13 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
35
25 เมษายน 2565
เวลา 09:58:23 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
36
25 เมษายน 2565
เวลา 09:59:39 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
รอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันที่ 28 เม.ย. 65
37
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 18:20:22 น.
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 อยู่ระหว่างตรวจรับ
38
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 15:12:42 น.
94%
e-bidding
ตรวจรับพัสดุ
ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 อยู่ระหว่างตรวจรับ
39
19 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:37:42 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65