ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 0.00 ]
0.00
25,100.00
ดำเนินการ
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 17:45:15
2 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 0.00 ]
0.00
25,100.00
ดำเนินการ
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ระหว่างจัดทำรายงานสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 21:31:45
3 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 0.00 ]
0.00
25,100.00
ดำเนินการ
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ระหว่างจัดทำรายงานสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 14:30:46
4 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 0.00 ]
0.00
25,100.00
ดำเนินการ
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ระหว่างจัดทำรายงานสเปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 18:42:36
5 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 0.00 ]
0.00
25,100.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ให้ร้านค้าเสนอราคาตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 15:44:59
6 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 20,224.00 ]
20,224.00
4,876.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน 30 วัน
- ( - )
ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 14:28:16
7 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 20,224.00 ]
20,224.00
4,876.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน 30 วัน
- ( - )
ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:51:44
8 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 20,224.00 ]
20,224.00
4,876.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน 30 วัน
- ( - )
ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:03:34
9 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 20,224.00 ]
20,224.00
4,876.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ
- ( - )
ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:25:41
10 2565 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 เครื่อง [ 25,100.00 ]
25,100.00
[ 20,224.00 ]
20,224.00
4,876.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงิน วันที่ 22 พย.64
20/2565 ( 20 ตุลาคม 2564 )
ร้านรุ่งเรืองเคมีคอลเซฟตี้แอนด์เซอร์วิส
7017131164
24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:42:41