รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงาน กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ราคาต่อหน่วย 22,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 77/2565 ลงวันที่ 07 ธันวาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 44,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บ.ซอร์ส โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 22,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 44,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13:27:02 น.
ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:06:52 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติจัดซื้อ
2
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:21:25 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่าง TOR
3
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:54:16 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
รายงานให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
4
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:55:49 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
รายงานให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
5
13 ธันวาคม 2564
เวลา 19:58:55 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
6
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:51:40 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
7
04 มกราคม 2565
เวลา 19:23:42 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
8
13 มกราคม 2565
เวลา 13:27:02 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง