ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการขออนมุัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:43:22
2 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการขออนมุัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:08:59
3 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการขออนมุัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:30:01
4 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการขออนมุัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:46:27
5 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ดำเนินการ
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
แต่งตั้งกรรมการ TOR และราคากลาง
- ( - )
-
-
27 ธันวาคม 2564
เวลา 15:10:01
6 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
รายงานขอซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง
- ( - )
-
-
10 มกราคม 2565
เวลา 11:23:55
7 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง
- ( - )
-
-
24 มกราคม 2565
เวลา 14:02:24
8 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
นัดส่งมอบเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
- ( - )
-
-
31 มกราคม 2565
เวลา 13:47:10
9 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรออนุมัติ PO เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง
- ( - )
-
-
08 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:29:30
10 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อย (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง)
- ( - )
-
-
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:12:13
11 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง)
- ( - )
-
-
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:41:58
12 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง)
7/2565 ( 25 มกราคม 2565 )
บริษัท ไอที อิมเมจ จำกัด
-
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:43:55
13 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 เครื่อง [ 2,500.00 ]
12,500.00
[ 2,500.00 ]
12,500.00
0.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง)
7/2565 ( 25 มกราคม 2565 )
บริษัท ไอที อิมเมจ จำกัด
-
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15:47:08