ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12 เครื่อง [ 2,500.00 ]
30,000.00
[ 0.00 ]
0.00
30,000.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
รายงานขอซื้อวันที่ 17 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 09:27:12
2 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12 เครื่อง [ 2,500.00 ]
30,000.00
[ 0.00 ]
0.00
30,000.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
รายงานขอซื้อวันที่ 17 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 09:54:46
3 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12 เครื่อง [ 2,500.00 ]
30,000.00
[ 0.00 ]
0.00
30,000.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รายงานขอซื้อวันที่ 17 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 06:48:55
4 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12 เครื่อง [ 2,500.00 ]
30,000.00
[ 0.00 ]
0.00
30,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รายงานขอซื้อวันที่ 17 กันยายน 2564 ส่ง P/O กองคลังรอเลข
1/2565 ( 08 ตุลาคม 2564 )
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 10:53:41
5 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12 เครื่อง [ 2,500.00 ]
30,000.00
[ 0.00 ]
0.00
30,000.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รายงานขอซื้อวันที่ 17 กันยายน 2564 ส่ง P/O กองคลังรอเลข
1/2565 ( 08 ตุลาคม 2564 )
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 08:07:54
6 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12 เครื่อง [ 2,500.00 ]
30,000.00
[ 2,461.00 ]
29,532.00
468.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รายงานขอซื้อวันที่ 17 กันยายน 2564 ส่ง P/O กองคลังรอเลข ตรวจรับ 29 ตุลาคม 2564
1/2565 ( 08 ตุลาคม 2564 )
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:33:53
7 2565 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12 เครื่อง [ 2,500.00 ]
30,000.00
[ 2,461.00 ]
29,532.00
468.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
รายงานขอซื้อวันที่ 17 กันยายน 2564 ส่ง P/O กองคลังรอเลข ตรวจรับ 29 ตุลาคม 2564
1/2565 ( 08 ตุลาคม 2564 )
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
7017062326
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:31:13