ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564
- ( - )
-
-
20 กันยายน 2564
เวลา 09:29:48
2 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 09:54:22
3 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 09:55:33
4 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 06:48:24
5 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
18 ตุลาคม 2564
เวลา 10:52:42
6 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
25 ตุลาคม 2564
เวลา 08:06:04
7 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:34:13
8 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:30:30
9 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:37:02
10 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:47:52
11 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค
- ( - )
-
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:46:52
12 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค อยุ่ระหว่างขอใบเสนอราคาจากผุ้ขาย
- ( - )
-
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 09:10:04
13 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 0.00 ]
0.00
499,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค อยุ่ระหว่างอนุมัติ
- ( - )
-
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 09:25:26
14 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 420,638.40 ]
420,638.40
78,561.60
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค อยุ่ระหว่างอนุมัติ
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 07:23:29
15 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 420,638.40 ]
420,638.40
78,561.60
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
วันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างกำหนดสเปค อยุ่ระหว่างอนุมัติ
- ( - )
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด
-
27 ธันวาคม 2564
เวลา 09:58:04
16 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 420,638.40 ]
420,638.40
78,561.60
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่รหว่างจัดทำ P/O เริ่มเข้าทำงาน 5 มกราคม 2565
6/2565 ( 28 ธันวาคม 3107 )
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด
-
04 มกราคม 2565
เวลา 07:38:57
17 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 420,638.40 ]
420,638.40
78,561.60
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่รหว่างจัดทำ P/O เริ่มเข้าทำงาน 5 มกราคม 2565 รอเลข P/O จากกองคลัง
6/2565 ( 28 ธันวาคม 3107 )
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด
-
10 มกราคม 2565
เวลา 08:12:57
18 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 420,638.40 ]
420,638.40
78,561.60
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่รหว่างจัดทำ P/O เริ่มเข้าทำงาน 5 มกราคม 2565 รอเลข P/O จากกองคลัง
6/2565 ( 28 ธันวาคม 3107 )
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด
-
17 มกราคม 2565
เวลา 10:40:19
19 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 420,638.40 ]
420,638.40
78,561.60
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่รหว่างจัดทำ P/O เริ่มเข้าทำงาน 5 มกราคม 2565 รอเลข P/O จากกองคลัง
6/2565 ( 28 ธันวาคม 3107 )
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด
-
24 มกราคม 2565
เวลา 08:26:07
20 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 420,638.40 ]
420,638.40
78,561.60
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่รหว่างจัดทำ P/O เริ่มเข้าทำงาน 5 มกราคม 2565 รอเลข P/O จากกองคลัง ตรวจรับ 1 ก.พ. 2565
6/2565 ( 28 ธันวาคม 3107 )
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด
-
31 มกราคม 2565
เวลา 08:53:52
21 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 420,638.40 ]
420,638.40
78,561.60
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่รหว่างจัดทำ P/O เริ่มเข้าทำงาน 5 มกราคม 2565 รอเลข P/O จากกองคลัง ตรวจรับ 1 ก.พ. 2565
6/2565 ( 28 ธันวาคม 3107 )
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด
-
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 07:23:25
22 2565 ปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1 แห่ง [ 499,200.00 ]
499,200.00
[ 420,638.40 ]
420,638.40
78,561.60
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่รหว่างจัดทำ P/O เริ่มเข้าทำงาน 5 มกราคม 2565 รอเลข P/O จากกองคลัง ตรวจรับ 1 ก.พ. 2565
6/2565 ( 28 ธันวาคม 3107 )
บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด
7017399610
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08:37:52